Nei til konsekvensutredning – ja til mer kunnskap!

Franziska Wikas innlegg i debatten i høringssaken om forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Oljefrie soner i Norskehavet

Foto: datatekst

Sak 95/10 Høring – Det faglige grunnlaget for oppdtering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Venstre har en avtale med samarbeidspartiene. Den politiske plattformen har fungert i et godt samarbeid. Imidlertid er fylkestinget informert om at vi har nedfelt at vi kan være uenig i energispørsmål. Likevel har vi et punkt der vi har avklart at forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner. Det er dette punktet Venstre forholder seg til og vi er skuffet over at Arbeiderpartiet har tolket dette punktet forskjellig fra oss.

Det viktigste i denne saken er ikke at vi blir valset over, det viktigste er at de samarbeidende partiene DNA, Høyre og Frp, valser over neste generasjon. Ungdommens engasjement mot oljeboring i Lofoten viser, at disse partiene ikke går i takt med ungdommen. De er heller ikke i takt med det internasjonale samfunnet. 34 grønne partier i Europa har gått sammen om en resolusjon for å forhindre oljeleting og — boring i alle områder nord for polarsirkelen. 53.000 underskrifter mot oljeboring er levert til de regjerende partier. Oljeboring i Lofoten er ingen lokal sak!

Oljesølet etter eksplosjonen på dypvannsriggen Deepwater Horizon

Foto: Aftenposten.no

Arbeidet med forvaltningsplanen er idag på dramatisk måte innhentet av tragedien i Mexico-golfen. Vi vet ikke hva som gikk fryktelig galt og heller ikke omfanget av akutte og langsiktige virkninger av denne katastrofen. Men vi vet at dette må føre til konsekvenser også for aktiviteten på norsk sokkel.

I dag hørte jeg på nyhetene at oljedepartementet vil lyse ut 100 nye oljeblokker, flere av dem nært Lofoten. Fiskeridirektoratet ser problemfri oljeaktivitet kun i 18 av 100 oljeblokker.
I dag har Røst kommune vedtatt et klart nei til konsekvensutredning.
Dette må nå bringes inn i det videre arbeidet med forvaltningsplanen. Slik de siste tids hendelser har utviklet seg, forventer vi sterke politiske krav om en grundig gjennomgang av ulykken, spesielt i forhold til oljeboring i nord. Det blir i denne sammenheng malplassert å kreve konsekvensutredning, som ikke er et krav om kunnskap, men et rop etter olje. En konsekvensutredning er en stor del av en åpningsprosess for oljevirksomhet. Erfaringen på norsk sokkel tilsier at en konsekvensutredning etter petroleumsloven fører til åpning for oljeaktivitet. Dette på tross av at miljøfaglige råd har advart mot åpning.
Når oljeindustrien, Nordland Arbeiderparti, Nordland Høyre og Fremskrittspartiet, ønsker etter en konsekvensutredning nå, er det en åpningsutredning for oljeboring de etterspør.

Forvaltningsplan og konsekvensutredning — Hva er forskjellen?
Forvaltningsplanens formål er verdiskapning gjennom bærekraftig bruk og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Konsekvensutredningens formål er åpning av områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser for petroleumsvirksomhet. Prosessen rundt forvaltningsplanen er en sektorovergripende prosess med innvolvering av 9 departementer i regi av Miljøverndepartementet. Konsekvensutredningen er ledet av Olje- og energidepartementet. Mens forvaltningsplanen vurderer hele aktiviteten på havet med utgangspunkt i hva økosystemene tåler og verdiskapningen gjennom bærekraftig bruk av alle næringer, vurderer konsekvensutredningen kun konrete tiltak for petroleumsvirksomheten med målsettingen å sikre høy verdiskapning gjennom effektiv og bærekraftig forvaltning av petroleumsressursene.

Olje

Foto: stock.xchng

Resultatene av miljøkartleggingen av havbunnen under programmet MAREANO (Marine AREAdatabase for NOrwegian coast and sea areas) er først ventet i slutten av 2010. Årets dybdekartlegging i regi av MAREANO startet 29. april. Kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet vil bidra til å øke kunnskapen om utbredelsen av naturtyper og gi grunnlag for en bedre beskyttelse av sårbare naturtyper. Å starte en konsekvensutredning før denne rapporten er ferdig viser at iveren etter oljevirksomhet er større enn kunnskapstrangen etter faglige vurderinger.

Venstre arbeider for at vi ikke skal ha petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Dette naturområdet er helt eneståande i norsk og internasjonal samenheng.

Et nei til oljeboring er et ja til annen verdiskapning i regionen!

Franziska Wika
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**