Reduser kostnadene i fylkeskommunen

-Troms fylkeskommune kan redusere kostnader både for reiser og politikergodtgjørelser, mener Venstres fylkestingsgruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Med en ny digital hverdag er det viktig å ta i bruk alternative løsninger for fylkeskommunens aktiviteter med dertil hørende utvalg og medlemskap, sier Tone Rasmussen etter de siste dagers nyheter om lang utenlandsreise og kort møte for Barentssekretariatet.

-Askekrisen viste at det var fullt mulg å redusere reisebudsjettet kraftig om man er nødt. For å nå nasjonens målsettinger om redusjon i utslipp av klimagasser er en redusksjon av offentlig reisevirksomhet et viktig og kostnadsreduserende tiltak, mener Rasmussen og antyder at en målsetting om en rell reduksjon i fylkeskommunal reisevirksomhet med 15 % innen 2011 bør være mulig. -Om bare noen kurs og møter kan arrangeres med digitale løsninger er man langt på vei for å nå en slik målsetning, sier Tone Rasmussen.

Godtgjørelsene stiger bratt
Fylkeskommunen i Troms har vedtatt at godtgjørelsene skal regnes ut fra en nøkkel, der 100% er lik 72% av en statsråds lønn. Pt er det kr 742 608, men stiger i 2011 til kr 771 552 etter at Stortingets lønnskommisjon la fram sitt forslag mandag. Fylkesrådsleder vil da få en godtgjørelse på kr 810 129 (105% av nøkkel). -Fylkestinget ba i 2008 om at Fylkesrådet skulle legge fram en sak for å revurdere beregningsgrunnlaget, men det er ikke blitt gjort, fastslår Roar Sollied. -Økningen tilsvarer 3,9 % økning, og det blir jo fort noen kroner når man regner prosent av store tall, sier Sollied, som viser til at det er i overkant av lønnsveksten ellers og en utfordring når Kommuneproposijonen bare tilkjenner kommunesektoren 0,3% økning i overføringer.

Venstre mener offentlig sektor må gjøre flere effektiviserings- og moderniseringstiltak for å kunne møte framtidas utfordringer. -I fylkeskommunen har vi blant annet skolesektoren og veiene å ta vare på, og det jo sannelig en håndfull, avslutter Rasmussen og Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**