– Kultursal som første byggetrinn av Nittedal kulturhus

Venstre vil bygge ny kultursal som første byggetrinn av kulturhuset i stedet for å bruke 20 mill kr til oppgradering av samfunnssalen. Støtte fra Ap, SV og KrF gav ikke flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– De viktigste kriteriene i saken om kultursal og kulturhus er tredelt. Vi vil ha en løsning som ivaretar det lokale kulturlivets behov, det vil si fokus på det lokale kulturlivet inklusive barn, unge, voksne og eldre. Videre vil vi ha en langsiktig god økonomi i prosjektet, og det innebærer at den valgte løsningen må kunne utvides. Vi ser på et kulturhus som en utgift til inntekts ervervelse. Og så legger vi vekt på at kulturhuset skal være et avgjørende element i sentrumsutviklingen som skal bidra til å skape felles identitet og tilhørighet, sier Nittedal Venstres gruppeleder Inge Solli.

Her er forslaget fra Ap, Venstre, SV og Krf som ikkr fikk flertall i kommunestyret:

Utbygging av lokaler for kultur og idrett må sees i sammenheng med kommune-økonomien og planlagt sentrumsutvikling:

1. Samfunnssalen opprustes til en kultursal av moderat standard primært for kulturutøvelse for barn og unge innenfor en kostnadsramme på 3 mill kr.
Aktuelle tiltak; mobilt amfi, lyd- og lysanlegg som tilfredstiller behovene og muliggjør fortsatt gymsalbruk, kinomaskinrommet rives og det foretas en enkel rehabilitering av scenen.

2. For økt idrettshallkapasitet settes det opp en modulhall utenfor Nittedal ungdomsskole som anbefalt løsning fra komité for miljø- og samfunnsutvikling innenfor en kostnadsramme på 12 mill kr. Nærhet mellom sal og hall er viktig for å oppnå sam-/fellesbruk.

3. Forøvrig som rådmannens innstilling. Det innebærer at tomt for kulturhus fastsettes i plansmia/sentrumsplan i oktober 2010 etter at parallelloppdragene fra arkitektkonkurransen foreligger.
Eksisterende kulturhustomt ved rådhuset anses fortsatt som veldig aktuell, men endelig tomtevalg ses i en helhet gjennom plansmie og sentrumsplan. Straks tomtespørsmålet er avklart igangsettes prosjektarbeidet for en kultursal som første byggetrinn i et framtidig kulturhus. Foreløpig økonomisk ramme inntil 40 mill kr.

4. Tiltakene med en total kostnadsramme på 55 mill kr finansieres ved bruk av 20 mill kroner som er avsatt i KST sak 69/09 i påvente av at det foreligger en utredning på kultursal og økning av idrettshallkapasitet. Øvrige midler innarbeides i kommunens ØP 2011-2014. Mulighetene for tilskudd fra spillemidler, næringslivet og frivillige organisasjoner vurderes i det videre arbeidet med saken.

5. Saken sendes ut på høring til kulturorganisasjonene og andre berørte parter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**