Noen hundre meter til med motorvei planlegges på Tasta

Kommunalstyret for byutvikling behandlet torsdag kveld nok en delplan for E39 gjennom Tasta og Stavanger. Nå er det noen hundre meter fra Smienekrysset til Høye som er under planlegging. Venstre gjentok i dag at E39 som stamvei burde planlegges samlet som regional hovedvei. Partiet pekte også på en rekke mangler og temaer som burde utredes i planprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

E39 Tasta

Foto: Statens vegvesen

Det var planprogrammet for en ny kommunedelsplan for E39 fra Smiene – Harestad som var til behandling, strekningen inneholder den svært omstridte delen forbi Tasta skole, der det er stor uenighet om bygging av kulvert.
Som ventet innholdt ikke planprogrammet forsikringer om kulvert med nødvendig lengde til å bekytte omgivelsene mot støy. De viste løsningene er kulverter som er betydelig kortere enn det bystyret i Stavanger tidligere har vedtatt.

Venstres Helge Solum Larsen pekte også på en rekke andre mangler i planprogrammet og foreslo nærmere utredninger av tiltakets virkning for barn og unge, for konsekvenser for kollektivtransporten og gang /sykkeltrafikk, for framtidig traseer for bybane og forholdet til Stavanger kommunes vedtatte klima og miljøplan.

Helge Solum Larsen

Foto: Alexander Sjursæther

Venstres forslag ble nedstemt av Arbeiderpartiet, FrP, KrF og Høyre. -Med dette er en ny del av motorveiplanleggingen på Tasta helt og holdent overlatt til Statens vegvesen, sier Solum Larsen, som beklager sterkt at selv ikke lovpålagte temaer utredes.

Les saksutredningen her >>

Venstres alternative forslag:

1. Stavanger kommune beklager at stamveien E39 planlegges stykkevis og ikke samlet og helhetlig som regional hovedvei. Det burde legges fram overordnede alternativer som unngår sammenblanding av lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk, dette også knyttet til den betydelige usikkerhet heftet ved om planen for Eiganestunnelen faktisk kan realiseres.
I forbindelse med valg av trase burde det også gjøres rede for hvilken funksjon Transportkorridor Vest vil fylle, i og med Econ Pöyrys rapport som peker på sentralhavnen som målpunkt for vesentlige deler av nyttetrafikken på stamvegen.

2. Det varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad. Samtidig legges forslag til planprogram for kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad, datert 30.04.2010 ut til offentlig ettersyn, men følgende tillegg:

Stavanger kommune anbefaler ikke at alternativer på strekningen legges vekk på dette tidspunktet og ber derfor om at alternativ 2 utredes videre.

Det påpekes videre at viste kultverter ved Tasta skole i alternativene bryter med Stavanger bystyres vedtak om nødvendig lengde på kulvert for å tilfredstile kravene i T-1442.

Måldelen må oppdateres med fokus på at tiltaket skal skape færrest mulig negative konsekvenser for kollektivtrafikken.

I planprogrammet må det inkluderes som tema til utredning:
· Tiltakets virkning for barn og unge
· Tiltakets konsekvenser for kollektivtransporten og gang /sykkeltrafikk
· Tiltakets konsekvenser for framtidig traseer for bybane.
· Tiltakets forhold til Stavanger kommunes vedtatte klima og miljøplan. Det vises her til vedtakets punkt 3: "Bystyret forutsetter at kommunens planlegging skjer i tråd med det behov for utslippsreduksjoner som er angitt i planen." Det må på dette grunnlaget legges fram klimagassregnskap for vegprosjektet. Det må her særlig gjøres en vurdering knyttet til behovet for antall felt på hele strekningen. Det vurderes begrensninger på vegkapasitet gjennom rekkefølgekrav på de deler av strekningen der behov for 4 felt ikke er tilstrekkelig godtgjort. Konsekvensene av 4 feltsløsning for konkurrende kollektiv- og gang/sykkeltilbud til Stavanger sentrum må utredes (ikke kun tilbud på/langs selve E39).

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12, 11-13.

Helge Solum Larsen, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**