Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen

Lofoten og Vesterålen er et helt enestående naturområde i norsk og internasjonal sammenheng, og som må få varig vern fra petroleumsaktivitet, skriver fylkesleder Andre N. Skjelstad i en kronikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kronikk av Andre N. Skjelstad – fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre
Havområdene utenfor Lofoten fremstår i dag som et rent og rikt havområde der økosystemenes struktur, funksjon, produktivitet og biologiske mangfold er godt bevart. De miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av en eventuell ulykke vil kunne få katastrofale følger. Det er bare å se hva som skjedde i Mexicogulfen.

Vern i Norge har til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Trusselbildet i havet er veldig sammensatt. Konflikten mellom petroleumsaktivitet, fiske og miljø blir stadig mer problematisk. Områdene for oljeaktivitet som nå planlegges er i kystnære områder som også er viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander.

Venstre mener det er nødvendig å etablere et nettverk av marine verneområder, tilsvarende verneregimet på land. Det må gis beskyttelse til havområder, artsmangfold og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge som inkluderer opprettelse av nasjonalparker til havs. Fritidsaktiviteter og yrkesfiske skal fortsatt være tillatt.

I 2010 skal regjeringen ta stilling til om det skal iverksettes en prosess for å åpne havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeboring. Det er flere gode grunner til å si nei til dette. Områder som har ekstremt sårbare økosystemer, som på grunn av klimatrussel og miljøforurensning, blir utsatt for store belastninger og som er rike på verdifulle arter, bør skånes mot oljeutvinning.

Havområdene utenfor Lofoten er uvanlig rike på naturverdier. Her lever spermasetthvalen og vågevalen på havbunnen og her finnes et av verdens største korallrev. Samtidig er området viktig for den norske fiskerinæringen og huser fødeområdet til den siste robuste torskebestanden i verden. Norge rår over store fornybare ressurser med lang kyststripe og fem ganger så mye hav som land. Klarer vi å utnytte disse ressursene optimalt har vi potensiale for en verdiskapning som kan være større og mer varig enn oljeinntektene.

Oljen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligger mye nærmere land enn andre norske oljeområder. Det betyr at et eventuelt oljesøl der vil være mer katastrofalt fordi oljen ligger helt inntil kystlinja og fordi naturen i området er svært sårbar.

Utslippene vi ser fra Mexico-gulfen bør være en vekker for oss alle. Man kan argumentere med at norsk lovgivning og kravene til utvinning på norsk sokkel er strengere enn i USA, men det betyr ikke at ulykker ikke kan skje. Ulykker og hendelser av varierende størrelse skjer på norsk sokkel hvert eneste år. Nestenutblåsninger på Snorre, lekkasjer fra avfallsbrønner og brønnproblemene Gullfaks C i mai i år, en plattform som for øvrig bruker samme type utstyr som feilet ved Deepwater Horizon i Mexico-gulfen, er eksempler på dette.

Lærdommen fra Mexico-gulfen må være at særlige verdifulle og sårbare områder krever særskilt aktsomhet. Når det ikke er påvist at hensynet til fiskeriene og miljøet kan ivaretas på en tilfredsstillende måte ved oppstart av oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen, må en legge føre-var-prinsippet til grunn og ikke åpne for petroleumsvirksomhet. Områdene er så verdifulle ut fra et næringsmessig og miljømessig perspektiv, at det ikke er aktuelt å akseptere noen risiko for skade.

Oljevirksomhet i disse områdene vil bidra til mer CO2-utslipp i en tid hvor Norges viktigste oppgave er å redusere utslippene betydelig. Venstre vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for å bringe klimaarbeidet videre, og det er med bekymring at vi ser våre klimagassutslipp øker. De norske utslippene ligger i dag over Kyoto-forpliktelsene. Tall fra SSB viser at den største bidragsyteren til de norske utslippene er oljeindustrien. Venstre mener derfor at all petroleumsvirksomhet i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og andre steder må foregå innenfor Norges nåværende og fremtidige klimaforpliktelser.

Nordområdene vil være Norges strategiske satsningsområde i årene som kommer. På grunn av energisituasjonen kan Barentshavet bli den viktigste petroleumsregionen i Europa. Det er miljøfaglig grunnlag for å tillate oljevirksomhet på deler av sokkelen utenfor Nord-Norge, men Norges rolle som energiprodusent skal forenes med å være et foregangsland på miljøområdet. Derfor vil Venstre skjerme Lofoten og Vesterålen mot oljeutvinning.

Andre N. Skjelstad
Fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**