Bedre vilkår for norsk reiseliv

Norge har med alle sine naturgitte ressurser en unik mulighet til å selge seg som et turistland. Derfor er det viktig at vi som politikere legger best mulig til rette for at dette kan skje, skriver fylkesleder Andre N. Skjelstad i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg av Andre N. Skjelstad – fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre
Det er flere faktorer som er viktig for en velfungerende turistnæring. Det handler først og fremst om bedre infrastruktur, endringer av formueskatten og arveavgift, mer fleksibilitet i arbeidstidspolitikken og en tydeligere profil i markedsføringen av Norge som turistmål.

Infrastrukturen i Norge er en utfordring: Veier, flyplasser, havner og tog må fungere. Flyplasser med liten trafikk og rutetider som ikke er tilpasset markedet, er i mange tilfeller et stort handikap når en konkurrerer på det nasjonale plan om større arrangementer.

Av forståelige grunner peker mange i reiselivsbransjen på skattesystemet, og spesielt formueskatten. De fleste familiehotellene sliter med denne skatten. Årsaken er at de fleste hotellbygg representerer store verdier, samtidig som resultatet varierer mye frå år til år. Formuesskatten resulterer i en vegring mot å ta nye investeringer i fysiske bygg, fordi dette igjen øker verdien på bygg og at formuesskatten gjør et nytt hopp. Dette er en negativ spiral for en hotellnæring som sårt trenger anleggsinvesteringer. Disse utfordringene er en av flere årsaker til at Venstre gradvis vil redusere og på sikt fjerne formueskatten helt.

Arveavgiften er også med på å gjøre det lite attraktivt å ta over et familieforetak. Det oppleves underlig at man generasjon etter generasjon skal betale en avgift til staten når man er med på å skape arbeidsplasser og styrke lokalsamfunnet. Arveavgiften setter en stor del av de mindre hotellnæringene i en ytterligere skvis, og det er en avgift som etter Venstres syn må fjernes.

Reiselivsnæringen er en sesongbetont næring. Derfor der det viktig at det er muligheter for midlertidig ansettelse. Derfor vil Venstre legge til rette for dette ved å forenkle og myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Hotellnæringen sliter ofte med å finne kompetent personale. Årsakene til dette kan være mange. Svak finansiell stilling gjør at lønnsnivået ofte ikke kan konkurrere med andre bransjer. I tillegg er lærlingordningen svekket ved at den er gjort mer teoretisk. Jeg får opplyst at kontakten mellom skole, elev og bedrift nå er dårligere enn tidligere. Venstres svar på dette er at vi vil gjeninnføre praktiske tilvalgsfag i 8. — 10. klassetrinn. Vi vil ha fritak fra arbeidsgiveravgift, og generelt sett en langt sterkere kontakt mellom skole og lokalt næringsliv.

Når reiselivet i Norge diskuteres må de millionene vi brukes på generell markedsføring vurderes. Innovasjon Norge skal evalueres og i den forbindelse må man se på hvor dyktige de er på markedsføring. Markedsføringen er i dag lite målrettet, lite resultatstyrt og har ingen klar profil annet enn å selge naturopplevelser. Reiselivsnæringen har selv mange gode ideer
på hvordan markedsføringsstøtten bør brukes. Blant annet at den mer burde gå direkte til den enkelte bedrift. Dette støtter jeg gjerne. Det private initiativ er kreativt, vitalt og har en egeninteresse i å lykkes. På den måten vil hver enkelt bedrift kunne skreddersy gode markedsføringspakker og generere flere turister og besøk i Norge.

Mye kan gjøres innenfor regelverk knyttet til lokal produksjon, distribusjon og servering av mat og drikke. Det å satse på lokal produksjon av mat og drikke vil etter Venstres syn være avgjørende for fremtidens landbruk, reiselivsnæringene og ikke minst for levende og aktive bygdesamfunn i hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**