Mye å diskutere om eiendomsskatt. (Replikk fra Stein Hoset, Alvdal Venstre)

Alvdal Senterpartis leder, Margrethe Otnes, kommenterer lørdag 24. juli min kronikk i Arbeidets rett onsdag 21. juli, for øvrig en artikkel jeg oversendte Østlendingen og Retten samtidig, tirsdag 20. juli. Otnes uttrykker skepsis til eiendomsskatt, hun er “personlig” imot eiendomsskatt utenfor sentrumsområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Og hun vil diskutere hvordan inntektene fra eiendomsskatten skal brukes, dersom den innføres. Jeg håper Otnes på grunnlag av sin personlige skepsis også benytter posisjonen som partileder til å diskutere hvorvidt det prinsipielt sett er riktig og rettferdig å utvide eiendomsskatteområdet til å omfatte hele bygda. Deretter kan anvendelsen sjølsagt diskuteres, det vil neppe by på problemer å bruke mer penger.

Otnes` antydning om et friere kommunalt skattøre som alternativ, kunne vært interessant etter som det blant annet ville kunne hensynta momenter som kommunal eiendomsskatt ikke ivaretar og gjør at denne skatten oppleves urimelig. Men å endre skattesystemet tar tid, lang tid. Det er vanskelig å tenke seg at det vil være politisk flertall i Stortinget for en slik endring i overskuelig framtid. Og i mellomtiden må lokalpolitikere prioritere hardt, vedta mange økonomiplaner og saldere et utall budsjetter.

Otnes sier også at det "kan synes som om både ordfører Olov Grøtting og varaordfører Johan Ragnar Eggen, har hengt seg på rådmannens forslag om å finansiere et flerbrukshus med inntekter fra en økning eller utvidet eiendomsskatt i kommunen". Her taler kommunestyrets behandling av saken for seg sjøl. Flertallet, blant dem hele Senterpartigruppa, stemte for å be rådmannen utrede eiendomsskatt for hele bygda. Dette var ikke til å "misforstå", slik Øslendingens artikkel sist lørdag kan indikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**