-Det er forskjell på befaring i eget fylke og Danmarkstur

Vaarordfører Runolv Stegane (V) skriver om hans begrunnelse for å si ja til fylkestingets nyttige befaring i Hurum og Røyken og hans nei til “studietur”med Sigdal kommune til Danmark og Sverige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Det er stor forskjell på å gjøre seg kjent i Hurum og Røyken, møte kommunen og næringslivet der, og å reise på tur til Danmark for innbyggernes penger, sier Stegane.

Reiselystne politikere

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

Av: Varaordfører i Sigdal og fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V)

Samfunnsredaktør i DT Odd Myklebust omtaler i leder fylkestingets befaring til -og møter med- kommuneledelse og næringsliv i Hurum og Røyken sist uke. Han kommenterer Venstres deltakelse spesielt, fordi Venstre i Sigdal samtidig sa nei til en tur til Danmark og Sverige.
Det er forskjell på å reise på en nyttig befaring med fylkestinget, nedfelt i vedtatt møteplan, og å reise til utlandet uten dekning i vedtak. Befaringa i Hurum og Røyken var satt opp i fylkestingets møteplan. Etter kommuneloven er det da møteplikt for valgte representanter.
Som fylkesvaraordfører vil jeg selvfølgelig stille lojalt opp på møter og konferanser der jeg enten representerer i stedet for fylkesordfører, eller der fylkestinget har gjort vedtak om representasjon. Dette gjelder f.eks. generalforsamlinger i internasjonale organisasjoner og komiteer der fylkeskommunen har vedtatt å være med.
Redaktøren antar at det er nyttig for hyttekommunen Sigdal å reise på tur i EU-land for å skaffe midler til Sigdal. Jeg registerere også at politikere i Sigdal forsøker å framstille det som om Sigdal, nærmest uten egenbetaling og egeninnsats får penger fra EU. Det stemmer ikke.
Trillemarkakommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal er med i et treårig prosjekt sammen med seks kommuner i Danmark og Sverige der det gis midler fra EU’s interregionale program. Prosjektet har et budsjett på 18 millioner kroner. De tre kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal, Buskerud fylkeskommune, m.fl.må ut med 14 millioner kroner (vedtak vinteren 2009) Inngangsbilletten for å delta i prosjektet, der formålet er å se på næringsutvikling i kommuner med verneområder, er tre-fire ganger så stor som EU-midlene!
I mai i år kom det forslag fra ordførere og rådmenn om å arrangere en studietur til Danmark og Sverige for formannskapa i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal. Invitasjonen hadde, etter min vurdering, ikke noe faglig program som kunne forsvare at 7 medlemmer i Sigdal formannskap, rådmannen og flere fra administrasjonen reiste på tur. Det ble heller ikke fatta noe vedtak om å reise (ingen ble valgt eller utpekt) og det ble heller ikke sørga for budsjettdekning. Rollag og Nore og Uvdal valgte å sende noen få representanter. Derfor sa Venstres representanter i Sigdal nei.
Personlig hadde jeg også en annen grunn: Deltakelse på fylkestingets befaring i Hurum og Røyken. Der var det møteplikt og opplegget var helt i tråd med fylkeskommunens målsetting: Å bygge Buskerudsamfunnet i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og de frivillige organisasjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**