Fortsatt legesenter i Vuku

Venstre stemte for et fullverdig legesenter i Vuku, da saken ble behandlet i kommunestyret den 30. august. Et utekontor med 2 dagsverk betjent av et av de private legesentrene på Øra, mente vi var et dårlig alternativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hvem ønsker en nedlegging av legesenteret?
Det er innsamlet over 600 underskrifter for bevaring av senteret.
Kommunen har derimot ved flere anledninger foreslått nedlegging av legesenteret. Først var det ikke leger å få tak i. Så fikk vi leger. Da var det for få pasienter på listene. I kommunestyret ble det sagt at de nå er blitt oppfylt. Nå er det økonomien som er avgjørende, til tross for at privatisering av 3 av de 4 legesentrene gir langt større økonomisk gevinst enn det som ligger i økonomiplanen!

Distriktshensyn.
Da saken ble behandlet i januar 2009, var alle, også AP og SP, enige i at det ut ifra distriktspolitiske hensyn skulle opprettholdes et legesenter i Vuku etter den såkalte hybridmodellen (kommunen tar en del av utgiftene). I 2010 blir ikke distriktshensyn nevnt av de styrende partiene, AP og SP.

Vuku som sentrum.
Det er satset ca. 90 mill på skoleanlegget i Vuku. Vi har et eldresenter, COOP planlegger ny butikk samt at det planlegges nye bolig. Alt henger i hop. Med bare 2 legedagsverk i stedet for 8 som i dag, vil det også redusere kundegrunnlaget for butikken.

Handlekraft.
Det ble sagt i kommunestyret at vi må "vise handlekraft". Jeg spør: Hvorfor er det politisk handlekraft å alltid følge rådmannens tilråding? Et eget legesenter i Vuku er ikke oppretting av et nytt tiltak, men fortsetting av et tilbud som er i dag. Vi må bruke politisk skjønn — det er politikerne sitt ansvar å være folks ombudsmenn. I denne saken er det klart hva folk som sogner til Vuku mener om saken.

Avslutning:
Det har over tid vært usikkerhet om framtida for legesenteret i Vuku. Jeg skjønner godt at det derfor har tatt litt tid å fylle lister samt at det har vært vanskelig å få leger til å satse i Vuku. Sterke krefter som har jobbet mot senteret har nå vunnet fram.
Mange mener at et utekontor med 2 dagsverk — så lenge det varer, bare er foreslått for å kunne si at legesenteret liksom ikke er nedlagt — i håp om å redusere velgerflukt!

Så er det opp til velgerne ved neste valg, å bestemme seg for hvem de vil ha som sine ombudsmenn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**