POLITISK REGNSKAP

Oppsummering av Verdal Venstres standpunkt i noen viktige saker.
Perioden høsten 2007 — høsten 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utslipstillatelse NorfraKalk.
Forerslo at det skulle stilles strengere krav vedr. utslipp av CO2 og andre miljøgifter. Foreslo senere at tillatelsen som ble gitt skulle ankes.


Tromsdalen.

Enig i at det skal utvinnes kalk ifra Tromsdalen, men at det må gjøres på en naturvennlig måte.

Miljøleder.
For å styrke miljøvernet foreslo V at det skulle vurderes en egen stilling som Miljøleder ved neste organisasjonsgjennomgangen. .

Fættaskogen.
Venstre gikk imot at Fættaskogen skulle tas til industri, bit for bit. Vi mente kommunen burde utrede alternative områder som kunne tilbys når Ørin nord var fult utnyttet.

Helsestasjon for eldre.
Venstre sendt forslag til kommunen om Helsestasjon for eldre – og deltatt i utredningsarbeidet. En svært viktig sak for V og et godt forebyggende tiltak for eldre i kommunen. Forelått og nedstemt i økonomiplanen. Vil følges opp videre.


Verdalsøra barne- og ungdomsskole.

Venstre har i hele prosessen gått inn for at det skulle bygges ny barneskole på Verdalsøra. Vi var også positiv til en ny ungdomsskole ved videregående på et senere tidspunkt og at vi derfor kun fortsatte de mest nødvendige renoveringene på nåværende u-skole. Vi ønsket primært en flerbrukshall i samarbeid ved videregående skole og gymnastikksal ved barneskolen/u-skolen. Bassenget mente vi skulle renoveres. Vi foreslo også at skolen skulle utformes slik at den kunne takle overbelegg i perioder, men fikk ikke gjennomslag. Etter en lang prosess foreslo vi til slutt en ramme for nybygg/renovering på ca. 180 mill i stedet for 278 mill som ble vedtatt. Begrunnelsen var at kommunen ikke har bæreevne til en så stor lånegjeld uten at det går utover kommunens tjenesteyting på alle felt.
Inntaksområder. Venstre foreslo ved flere anledninger følgende: Det skal legges avgjørende vekt på avstanden til skolen og hvilken skole barnet "naturlig" sogner til. Dette ble ikke vedtatt.

Kommunalsjefsstilling.
Venstre gikk sterkt imot opprettelse av enda en lederstilling i kommune. Vi mente at en evt. opprettelse av en slik stilling måtte sees i sammenheng med gjennomgangen av hele kommunen organisasjon for å finne en innsparing på ca. 15 — 20 mill. Det er merforbruket i kommunen før utgiftene til nye skoler på Verdalsøra kommer i regnskapet!

Politikkerlønninger.
Venstre var svært uenig i en ny ordning med at lederen for Plan- og utvikling og lederen for Driftskomiteen skulle ha 33 % stillinger. Vi mente de burde ha samme ordning som medlemmene i formannskapet, kr. 10.000 pr år og møtegodtgjørelse på lik linje med de øvrige utvalgsmedlemmene. 10 i kommunestyret var enige.

Åpen spørretime i kommunestyret.
Etter forslag fra Venstre ble det i mars 2009 innført åpen spørretime i kommunestyret hvor innbyggerne kan stille grunngitte spørsmål til ordføreren. Et viktig tilbud til befolkningen. Spørsmålet må leveres skriftlig til ordføreren senest to virkedager før kommunestyremøtet. Spørsmålet skal handle om kommunale forhold.

Innherred samkommune.
Venstre er positiv til et nært samarbeid med Levanger kommune. Vi mener vi må ha en grundig gjennomgang på måten samkommuestyret settes sammen på. Vi er også positive til å utvide samarbeidet på nye områder. Det ble gitt klare positive signal fra departementet om en lovendring, slik at Samkommune skulle bli et av flere alternativ for kommunalt samarbeid, før vi stemte for fortsatt prøveordning.


Asylmottak i Vaterholmen.

Venstre deltok ikke i noen kommunale møter om etableringen av asylmottaket. Gruppelederen skrev et leserinnlegg i juni 2009 hvor hun gikk sterkt imot etableringen og mente at det var uriktig å legge et asylmottak så langt unna sentrum. Det var tidligere en sak om etablering på Rinleiret i samarbeid med Levanger i kommunestyret. Det stemte Venstre for, mens flertallet utsatte saken. Saken kom ikke opp igjen i kommunestyret — ble tolket som nedstemt!


Legesenteret i Vuku.

Både i januar 2009 og i august 2010 gikk Venstre helhjertet inn for å opprettholde legesenteret utifra samme modell som i dag. Vi mente det var viltig for Vuku som bygdesenter og for de som bruker senteret i dag, at det var 8 legedagsverk pr uke på legesenteret og ikke kun 2 dagsverk på et utekontor, styrt fra et legesenter på Øra. Flertallet i AP og hele SP vedtok å legge ned legesenteret og bemanne det med 2 legedagsverk ( — så lenge det varer!)

Avslutning:
Venstre vil en bærekraftig utvikling for kommunen hvor det er økonomi til å gi gode tjenester til de som trenger det. Innhold i skole og satsing på lærerne er viktig for oss. Gode bomiljø i hele kommunen og et mangfold av fritidsmuligheter skal være kjennetegn på vår kommune. Vi ønsker at også små og mellomstore bedrifter skal gis gode vilkår og at gründerne får den bistanden de trenger for å utvikle sine bedriftsideer.

Skal Venstre kunne nå fram med sine standpunkt
og få større innflytelse på utvilklingen i kommunen, må vi bli et større parti.

Det er det du som bestemmer — ved valget om et år!

Venstres medlemmer i kommunestyret:
Brita Kleven Thorsvik (også i formannskapet)
Lars Gunnar Marken fram t.o.m febr. 10
Johannes Rosvold f.o.m mars 10 (også i samkommunestyret)
Nils Georg Leirset, 1. varamann

Styret i Verdal Venstre pr. sept. 2010:
Johannes Rosvold, leder
Brita Kleven Thorsvik, nestleder
Johannes Overmo, kasserer
Grethe Dyrstad Sende, sekretær
Ingunn Leirset, styremedlem
Joar Aksnes, 1. varamedlem

Vil du vite mer om Venstre:
gå inn på Venstres hjemmeside: www.venstre.no
eller lokallagets hjemmeside: www.verdal.www.venstre.no

Kontaktperson i lokallaget:
Johannes Rosvold. Telefon: 951 08 588
E-post: [email protected]

Gruppeleder i kommunestyret:
Brita Kleven Thorsvik. Telefon 456 00 801
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**