Kulturkvartalet — vi har råd til å snu

Uttalelse fra styret i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kulturkvartalet — vi har råd til å snu.
Bodø Venstre har støttet planene om kulturkvartalet siden prosessen ble startet for 30 år siden. Dette fordi vi mener kulturlivet er en viktig bidragsyter til vekst og trivsel ‐ også i vår by. Samtidig er det viktig for Venstre å kanalisere støtten til kultur på en måte som bidrar til kvalitet, bredde og mangfold i Bodøs kulturliv. Vi ønsker et sammensatt kulturtilbud som har rom for små og store, amatører og profesjonelle, høykultur og lavkultur. Dessverre ser vi ikke at milliardprosjektet Kulturkvartalet kan sikre Bodø et blomstrende kulturliv. Og vi ser at prosjektet blir uforholdsmessig dyrt. Derfor sier vi stopp.

Urbane Figurer - kulturkvartalet i Bodø

Urbane Figurer – kulturkvartalet i Bodø
Foto: Bodø Kommune

Det er bred enighet om at Bodø får mye kulturbygg for pengene sine. I prislappen på 1.2 milliarder utgjør DA‐midler og statsstøtte over halvparten av finansieringen, og kommunen slipper unna med et låneopptak på 240 millioner. Med denne lukrative finansieringsplanen vil mange hevde at vi ikke har råd til å la være å realisere prosjektet. Hvordan kan vi si nei til en halv milliard i statlige midler? Vi snur spørsmålet på hodet: Hvordan kan vi tillate byggingen av et prosjekt som vi i utgangspunktet ikke ville drømt om å ha råd til? På hvilke andre måter ville DA‐midlene kommet byen og regionen vår til gode dersom vi ikke hadde bundet dem opp i Kulturkvartalet? Selv om vi nyter godt av DA-midlene til selve byggingen av prosjektet, fins det ikke DA‐midler til drift når prosjektet står ferdig.

Det foreligger faktisk ingen helhetlig strategi for bevilgninger til drift av Kulturkvartalet. Driftsforutsetningene er dermed høyst uklare, og signalene fra rådmannen er at det ikke kommer til å være rom for å øke driftsbudsjettet, selv ikke etter at prosjektet er ferdigstilt. Etter vårt syn vil et Kulturkvartal til 1.2 milliarder rimeligvis være dyrere å drifte enn dagens kulturhus. Hvordan skal man ha penger til å fylle byggene med kultur? Og — ikke minst — hvordan skal kommunen finne penger til å støtte andre kulturelle prosjekter, som har tilhold utenfor Kulturkvartalet?

Bodø Venstre frykter at Kulturkvartalet vil innebære en ensrettet kultursatsing i kommunen, hvor alle midler kanaliseres til ett prosjekt, på bekostning av resten av kultursektoren. Vi ønsker å legge prosjektet på is, og se på hvordan vi kan få kostnadene ned til et fornuftig og ansvarlig nivå. Vi vil jobbe for en kulturpolitikk som sikrer mangfold og frihet i kunst‐ og kulturlivet, og vi vil bruke pengene våre på kulturen — ikke på bygget.

Bodø 21.september 2010
Styret i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**