Skal vi virkelig brenne matavfallet?

Det skal etableres et forbrenningsanlegg i Salten. Nå skal de indirekte valgte politikere som utgjør representantskapet i IRIS Salten IKS bestemme hva som skal i ovnen — hva som skal bli til aske og energi og hva som skal gjenvinnes. Venstre er sterk skeptisk til styrets innstilling om at matavfall skal inngå i forbrenningsdelen, og fremmer interpellasjon mot forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til ordføreren i Bodø

Fra Terje Cruickshank (V)

Interpellasjon – Skal vi virkelig brenne matavfallet?

Det komme en sak i neste representantskapsmøte for IRIS IKS (5.november) om framtidig avfallshåndtering. I forslaget fra styret er matavfallet en del av det som skal brennes! Og dette skal altså representantskapet avgjøre. Totalt 21 indirekte folkevalgte hvorav 9 fra Bodø skal bestemme hvordan kommunenes avfall skal sorteres i framtiden. Uten en offentlig debatt. Uten debatt i de forskjellige kommunestyrene. Uten påvirkning fra borgerne skal altså disse representantskapsmedlemmene ta en avgjørelse som får konsekvenser for svært mange år framover om hvordan borgerne i Bodø, Steigen, Gildeskål, Hamarøy, Fauske, Sørfold, Beiarn, Meløy og Saltdal skal håndtere sitt avfall. Representantene skal jo selvfølgelig ha en liten fiktiv debatt om saken, en lukket debatt internt i representantskapet med innledere valgt av styret i IRIS IKS — og på grunnlag av dette skal de ta en avgjørelse . Hvor er for eksempel rapporten fra kafédialogen om framtidig avfallshåndtering? Skal vi nå virkelig bygge ned den sorteringstradisjonen i har i Salten på matavfall og lett papp? På hvilket grunnlag tar de denne avgjørelsen? Hva er alternativene?

Framtida

Jeg føler dette er å ta et stort skritt tilbake og jeg synes det er hårreisende at dette kan gjøres av representantskapet uten debatt i det offentlige rom og uten at representantskapsmedlemmene har ført en diskusjon med sine kommunestyrer på denne svært viktige prinsipielle og konsekvensfulle saken. Framtidig avfallshåndtering er en sak og problemstilling de folkevalgte i Bodø, Steigen, Gildeskål, Hamarøy, Fauske, Sørfold, Beiarn, Meløy og Saltdal burde få ytre sin mening om. Dette må være demokrati på sitt verste, og det er altså slik dette bystyret vil ha det? Makten og bestemmelse myndigheten er altså flyttet ut fra denne bystyresalen og til Kobbelv Vertshus. Representantskapet skal avgjøre og andre folkevalgte som ikke ble indirekte valgt inn i denne kretsen må bare stå utenfor – fratatt informasjonen, debatten og påvirkningsmulighet!

Bodø Venstre er sterkt skeptisk til å forbrenne matavfallet. Dette bioproduktet er for verdifullt og har andre anvendelsesmåter enn å bli til aske. Vi står ovenfor en situasjon hvor vi er fri for naturlige fosfor kilder om 20-30 år. Fosfor er en viktig ingrediens i kunstgjødselsproduksjonen. Matavfallet er rikt på fosfor. Bare denne problemstillingen alene taler for å la være å brenne matavfallet. Andre argumenter for å brenne matavfallet jeg har hørt brukt er at jorden som produseres på Vikan av matavfallet er av høy kvalitet, men har lav omsetning. Da har vi en logistikk utfordring, men det forsvarer ikke brenning. Vi har flere argumenter for vår skeptisk mot brenning av matavfallet, men dessverre får vi ikke delta i debatten der avgjørelsene skal tas. Bodø Venstre beklager sterkt at debatten kun skal foregå i nevnte kvasidemokratiske organer som tar denne avgjørelsen på vegne av alle Saltenborgerne.

Likevel har jeg et håp om at fornuften kan seire, og min anmodning/ spørsmål til ordføreren er: Skal representantene i representantskapet til IRIS IKS få ta denne viktige avgjørelsen helt ensomt uten en fordebatt i kommunestyrene/ bystyret? Bør ikke slike viktige prinsipielle debatter tas i en bredere offentlig dialog? Er dette den optimale og ønskelige måten å drive interkommunalt samarbeid på? Kan ordføreren tenke seg å ta debatten om hvilket avfall vi skal forbrenne i dette bystyre, det vil innebære å sterkt anmode representantene i representantskapet i IRIS IKS å utsette avgjørelsen til neste representantskapsmøte og lage en diskusjonssak til bystyret i mellomtiden?

Terje Cruickshank, Bodø Venstre

Vedlegg —sakspapirene til representantskapet.
Representantskapet — Iris Salten IKS.
Sak nr: 10/20 5. november 2010

Beslutningssak
Strategier for videre kildesortering i Salten, og eventuelt eierskap i et fremtidig energianlegg i Salten

Hensikt.
Styret inviterer representantskapet å vedta videre strategi for kildesortering i Salten, og eventuelt eierskap i et fremtidig energianlegg i Salten.

Bakgrunn.
Det er gitt informasjon til representantskapet om fremdriften i arbeidet med å etablere et energianlegg i Salten ved flere anledninger. Styret behandlet denne saken 16 november 2009, men på grunn av usikkerhet knyttet til konsesjon og fremdrift har det ikke vært ønskelig å fremme saken for representantskapet før nå.

Saken.
Vi vil i løpet av seminaret den 4 november søke å belyse denne saken gjennom følgende tre tilnærminger:

Hvilken betydning har etablering av energianlegg å si for regionen?
Hvilken betydning har kildesortering for miljø og klimaspørsmål? Hvilken betydning har foreslått endringer på økonomien for husstandene i Salten?

Under seminaret vil det bli holdt fire innledende foredrag, før spørsmålene vil bli gjenomgått i gruppearbeider.

Etter sin behandling av saken 16 november 2009 vedtok styret i Iris Salten iks å anbefale representantskapet å gjøre følgende vedtak:
Om avfallsbehandling og kildesortering i Salten.
1. Iris Salten vil at det skal etableres et energianlegg i Salten.
2. Etableres det et energianlegg i Salten endrer Iris Salten kildesorteringssystemet fra oppstartsdato. Matavfall, plast, lettpapp og drikkekartong vil da gå inn i en fremtidig energifraksjon fra Iris.
3. Når konsesjon er avgjort vil Iris legge ut sitt avfall på anbud.
4. Dersom det blir etablert et energianlegg i Salten vil Iris vurdere opplagring av restavfall som ikke inneholder matavfall.

Om eierstrategi i et fremtidig energianlegg.
1. For Iris Salten er det viktig at det blir realisert et energianlegg i egen region.
2. Det er ikke et mål i seg selv for Iris å ha en eierandel i et fremtidig energianlegg, men det er viktig at man har et regionalt eierskap. Et slikt eierskap bør være minimum 34 %.

Leif Magne Hjelseng

Administrerende direktør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**