Vil ha lærerløft for Levangerskolen

-Et av de mange ansvarsområdene et kommunestyre har er grunnskoletilbudet. Skolen skal gi alle et godt faglig grunnlag, sier Venstres Heidi Flaten. Sammen med Karl M. Buchholdt fremmer hun en interpellasjon i kommunestyret om å satse på systematisk etterutdanning av lærere i Levangerskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

-Vi må kunne forvente at grunnskolen skal gi alle grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, engelsk, matematikk og bruk av digitale verktøy. Særlig viktig er det å gi elevene en solid ballast i realfagkunnskaper og kjennskap til eget og andres språk, sier Flaten. Slik møter vi best fremtidens utfordringer. Kunnskap, forståelse og mestring må alltid være hovedfokuset i opplæringen, som skal være allmenndannende i ordets rette forstand.

-I 2004 innførte Norge nasjonale prøver i grunnskolen for å kartlegge elevenes basis-kunnskaper i fagene lesing, skriving, matematikk og engelsk. Formålet med prøvene var opprinnelig at de skulle være et verktøy for kvalitetskontroll og styring for skoler og kommuner, sier Flaten.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at tallene for de nasjonale prøvene på 8 trinn har følgende resultater for Levanger kommune de siste 3 årene.
LESING Nasjonalt Nord-Trøndelag Levanger kommune.
2009-10 3,1 2,8 3
2008-09 3,1 3,1 3,2
2007-08 3,1 3,1 3,2

ENGELSK Nasjonalt Nord-Trøndelag Levanger kommune
2009-10 3 2,8 2,8
2008-09 3 2,8 2,9
2007-08 3 2,8 3

REGNING Nasjonalt Nord-Trøndelag Levanger kommune
2009-10 3,1 3 2,9
2008-09 3,1 3,1 3,1
2007-08 3,1 3 3,2

-Dette er ikke en riktig utvikling for skolen i Levanger. Fra å ha ligget resultatmessig over landsgjennomsnittet blir resultatene i Levanger dårligere for hvert år og for skoleåret 2009 — 2010 ligger vi under landsgjennomsnittet i samtlige fag, forteller Heidi Flaten.

Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole, supplert av private undervisningstilbud. Helt avgjørende for å nå målet om en bedre skole, er at lærerne som skal utføre jobben er motiverte, kompetente og trygge voksne. Lærernes faglige og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte.

-Levanger kommune kan ikke være bekjent med at resultatene på de nasjonale prøvene i grunnskolen blir dårligere og dårligere for hvert år. Skal vi øke kvaliteten i skolen må vi styrke læreren og lærernes faglige kompetanse, sier Flaten. -I vårt moderne samfunn er det et stadig økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærerne som yrkesgruppe er intet unntak. Det er derfor nødvendig for lærerne å ha mulighet til systematisk å fornye og komplettere sin fag- og yrkeskompetanse, sier Flaten.

Levanger kommune bruker hvert år 400 000 kroner på videreutdanning av lærere(utdanning som krever skriftlig eksamen). Dette er lite penger i forhold til det reelle behovet. -Levanger kommune må innføre et "Lærerløft" hvor flere lærere får helt eller delvis permisjon med lønn for å sikre at de får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens samfunn. Ved å styrke lærernes kompetanse skal Levangerskolen gi et bedre tilbud til alle elever og bedre resultater, mener Heidi Flaten.

Hun stiller følgende spørsmål til ordføreren:
Ser ordføreren behovet for en mer systematisk ordning for etter- og videreutdanning av lærere i Levangerskolen?

Forslag til vedtak:
1. Levanger kommune innfører fra høsten 2011 et lærerløft for videreutdanning av lærere i Levangerskolen. Det skal legges til rette for en systematisk videreutdanning basert på de behov som meldes inn fra skolene.
2. Rådmannen utarbeider en fremdriftsplan for systematisk videreutdanning av lærere og finansiering av ordningen.
3. Rådmannen utarbeider i forbindelse med de årlige budsjettene en oversikt over hvor mange lærere som deltar i ordningen og hvilke prioriteringer man gjør for kommende skoleår.

Heidi Flaten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**