Kutter hjørner i Holmenparken

Venstres Terje Bjøro reagerer på søknaden om at en del av Holmenparken skal brukes til barnehave på ubestemt tid. Nå stiller han spørsmål til byrådet i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Terje Bjøro

Foto: Reidar Lerdal

For å oppfylle målsettingen om full barnehavedekning raskest mulig, er det blant annet gitt dispensasjon fra gjeldende regulering og bygget midlertidige barnehaver på en rekke grøntområder og parker i Oslo. En av disse er satt opp i Holmenparken.

Dispensasjonen fra gjeldende regulering som friområde er nå utløpt, og må fornyes. Men denne gangen søkes det ikke som tidligere om dispensasjon for et klart definert tidsrom. Det søkes nå om dispensasjon på ubestemt tid, “frem til full barnehavedekning er oppnådd i Oslo kommune”.

– I en by som Oslo vil det alltid være behov for nye barnehaver, sier Terje Bjøro. – En søknad om dispensasjon inntil det er full barnehavedekning i Oslo, er derfor reelt sett uten tidsbegrensning.

Han reagerer på at byrådet omdisponerer friområder for almennheten til tomter for offentlig virksomhet, uten at saken gis en skikkelig reguleringsmessig behandling.

– I det skjulte fratas menigmann nærmiljøområder og grønne lunger når Oslo kommune har behov for barnehaver på midlertidig grunnlag, sier Bjøro. – I den “gode saks tjeneste” fratas vi borgere grønne lunger. Det er prisverdig at det skaffes et stort antall barnehaveplasser. Det er riktig politikk. Men de må etableres på nye tomter som kommunen erverver, ikke i grøntområder.

Her kan du lese spørsmålet som Terje Bjøro har stilt til byutviklingsbyråden:

Byrådsavdeling for byutvikling
Rådhuset
N — 0037 Oslo

Att: Byråd Bård Folke Fredriksen

HOLMENPARKEN: FRIOMRÅDE/GRØNTAREAL (TRÅKKA 29)

Tråkka 29 (gnr. 33, bnr. 1284) ligger i den delen av Holmenparken som ble gitt til Oslo kommune efter at Holmenhavna var utbygget, med den forutsetning at arealet skulle være friområde/grøntareal for lokalbefolkningen i området.

For å oppfylle målsettingen om full barnehavedekning i Oslo i løpet av kortest mulig tid ble det bl.a. gitt dispensasjon fra gjeldende regulering og bygget midlertidige barnehaver på en rekke grøntområder/parker i Oslo. På den måten ble det også vunnet tid for å finne permanente plasseringer for barnehavene.

Dispensasjonen for gjeldende regulering for Tråkka 29 må nå fornyes, men denne gangen søkes det ikke som tidligere om dispensasjon for et klart definert tidsrom (tidligere 2 år, så 2 nye år). Det søkes nå om dispensasjon frem til full barnehavedekning er oppnådd i Oslo kommune.

Venstres bystyregruppe ber byrådet besvare følgende spørsmål:

1. Mener byrådet utifra prinsippet om bevaring av grønne lunger for allmennheten at det er ønskelig å gi dispensasjon fortsatt for Tråkka barnehave ut over evt. 3 år til?

2. Mener byrådet at dispensasjon uten tidsbegrensning i denne aktuelle saken er en forsvarlig vei å gå? Hvis ja, er det byrådets vurdering at det er akseptabelt å frata lokalsamfunnene grønne lunger i den gode saks tjeneste?

3. Mener byrådet at grønne lunger, herunder Tråkka, skal betraktes som en arealreserve for kommunen? Hvis ja, er det byrådets vurdering at Oslo ikke har behov for alle de grønne lungene/friområdene som per se eksisterer ?

4. Dersom det gis dispensasjon for videre drift i inntil 3 år, vil byrådet benytte denne tidsrammen aktivt for å få på plass en mer permanent løsning som sikrer at den midlertidige barnehaven kan reetableres på nytt sted uten at det går på bekostning av grøntarealer/parkområder?

5. Er byrådet opptatt av at barnehaver i stor grad bør knyttes opp mot barnas nærområder og ha en god lokal forankring?

6. Har byrådet vurdert Bjørneveien 109 («Storebrandtomten») like i nærheten som barnehavetomt på permanent basis, herunder for å kunne frigjøre arealet i Holmenhavna som er lokalbefolkningens friareal?

Oslo, den 1. oktober 2010

Med vennlig hilsen
Venstres bystyregruppe i Oslo

Terje Bjøro

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**