Kommentar: Det store bybanesviket

Bybanen har vært en svært viktig del av regionens planer de siste seks, syv årene. Bybanen har hele tiden vært sentral for hvordan Venstre ønsker framtidig byutforming. Arbeiderpartiet i Stavanger har i løpet av disse årene aldri tatt til orde for å fatte andre vedtak enn det som har vært enighet med Venstre, Høyre KrF, SV, Pp, Sp og Rødt om. Plutselig sist tirsdag brøt Ap med denne enigheten. Regionen har stor grunn til å føle seg sviktet, skriver Per A. Thorbjørnsen i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

I vår ble de samlede faglige anbefalingene om skinnegående bybane gitt tilslutning til av et overveldende flertall i kommunestyrene i Sandnes, Sola og Stavanger og i Rogaland fylkesting. Konseptvalgutredningens konklusjon om skinnegående bybane ble oversendt Samferdselsdepartementet som klart og tydelig grunnlag for å kunne sikre statlig finansiering. Regionens planleggere har fulgt en klar plan, på oppdrag av politiske myndigheter. Ikke én gang i løpet av denne tiden har Arbeiderpartiet tatt til ordet mot dette. Aldri. Arbeiderpartiet i Stavanger med Greta Bryne i spissen tok sågar initiativet for opprettelse av Bybanekontoret. Arbeiderpartiet har siden solt seg i glansen av dette initiativet. Inntil tirsdag i forrige uke!

Konseptet forlengst valgt
Det er ikke mer enn noen uker siden Arbeiderpartiet uttrykte stor entusiasme da bybanens planprogram ble vedtatt lagt ut. «Historisk dag» var ord som falt. Ikke nok med det: Arbeiderpartiet var skuffet over at den skinnegående bybanen ikke omfattet traseen til Lervig i første byggetrinn! Så, i forrige uke, endrer programkomiteen i Stavanger Arbeiderpartis strategi. Nå er det busway som er prosjektet. Er det rart samarbeidspartnere kjente den politiske dolken i ryggen?

Bybane Bergen

Foto: MK

Gjennom mange års planlegging, drøftelser, behandlinger i de tre aktuelle kommunene og i fylkeskommunen er det nå utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU), finansieringsplan gjennom Jærenpakke II og eget planprogram for kommunedelplan. I slutten av september vedtok Stavanger kommune følgende: «Det varsles oppstart av arbeid med plan 126 K, kommunedelplan for bybane mellom Stavanger og Sandnes. Samtidig legges planprogram datert 31.08.10 ut til offentlig ettersyn.» Arbeiderpartiet ga sin tilslutning. Og for å gjøre det helt klart: Vi vedtok en kommunedelplan for skinnegående bybane. Regionen har gjort det vi har fått beskjed om å gjøre fra sentralt hold i mange år, ikke minst fra Arbeiderpartiets Tore Nordtun: Skap lokal enighet, gjør et grundig utredningsarbeid og legg grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplaner. Det har vi gjort. Bybaneprosjektet er omtalt i alle statlige samferdselsdokumenter de siste årene på grunnlag av lokale prioriteringer. Vedtakene er fattet. Så hopper Arbeiderpartiet av. Er det rart vi setter spørsmålstegn med Arbeiderpartiets politiske troverdighet?

Busway har uansett ikke flertall

Og hva Arbeiderpartiet nå faktisk mener, er vanskelig å få tak i. Har de sagt definitivt nei til bybane? Nei, de skal visstnok gå inn for bybane på sikt. På kort sikt skal de bygge busway.

Dette gir følgende situasjon sett fra Stavanger kommune: A) Det er kun Fremskrittspartiet som er definitivt motstander av bybane og går også mot busway-alternativet. B) Høyre, Venstre, KrF, SV, Sp og Rødt ønsker snarest mulig å bygge bybane. C) Arbeiderpartiet går først inn for å bruke penger på busway, for så å bruke nye penger på bybane senere.
Det er Arbeiderpartiets forslag som er det mest tidkrevende, arealkrevende og åpenbart dyreste. Tidkrevende fordi det ville bety en revidert ny kommunedelplan med nytt, nødvendig grunnlag for nye reguleringsplaner. Allerede vedtatte planer må settes på vent og revideres. Busway er mer arealkrevende ganske enkelt fordi dette krever mer plass enn en trasé som er basert på skinnegående transport. Busway er dyrere fordi det må kjøpes mer areal, det skal først legges til rette for buss, og så bygges om til bybane. Først skal det legges asfalt, så skal det legges skinner. Først skal det kjøpes inn busser, så skal det kjøpes inn vognsett.

Busway koster mer
Jeg vet nesten ikke hva som er det verste med Arbeiderpartiets nye strategi og konseptvalg. Men sannsynligvis handler det om forholdet til økonomi. Partiet hevdet i sist uke at de ville bruke de seks milliardene som bybanen er stipulert til å koste på kortsiktige tiltak for å løse dagens trafikale utfordringer. For det første finnes ikke de midlene i dag. Midlene er knyttet til en politisk avtale om transportplaner i regionen — Jærenpakke I og II. De er basert på et konsensusvedtak om bruk av bompenger til bygging av skinnegående bybane. Intet annet. For det andre er vi på Nord-Jæren i full gang med de kortsiktige løsningene allerede, bare se på hva som skjer i Hillevåg for tiden.

Bybane

Foto: ?

Det er også ille at partiet trekker i tvil om det er et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for å forsvare en bybane. Bybanen skal gå mellom Sandnes og Stavanger og fanger primært opp lokaltrafikken, mens dobbeltsporet er basert på den regionale trafikken. Traseen har større befolkningsgrunnlag enn bybanen i Bergen mellom sentrum og Nesttun. Mens Bergen opplever suksess med bybanen og allerede har planer om å utvide den, reverserer nå Stavanger Arbeiderparti planene om bybane på Nord-Jæren.

Bybane er fremtiden
Det aller verste med forslaget er nok likevel den manglende viljen til å bygge den virkelig framtidsrettede løsningen. Arbeiderpartiet svikter totalt det regionale og langsiktige perspektivet. En bybane må sees i et hundreårsperspektiv. Skal vi være i nærheten av å få flere til å ta kollektiv transportmidler er bane svaret. All erfaring fra andre byer viser det. Alternativet til buss er ikke mer buss. Buss var gårsdagens løsning. Bybanen er framtidsrettet! Den bygger regionen!

Et vesentlig poeng er altså ikke bare at Arbeiderpartiet har snudd i spørsmålet om bybane, de har også skapt usikkerhet rundt hele den regionale utviklingen. I verste fall har Arbeiderpartiet satt regionen vår ti år tilbake i tid i forhold til nødvendig oppmerksomhet fra staten.

Venstre håper at programutkastet var et feilgrep, at det var forslaget som gikk av skinnene. Jeg håper inderlig Arbeiderpartiets medlemmer får forslaget på rett spor igjen. På sporet av bybanen!

Denne kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**