Klimaforandringene må stoppes – utfordringer og politikk

UTFORDRINGER: Klimaet på jorden endres gjennom store utslipp av klimagasser som skyldes menneskelig aktivitet. Samtidig utarmes "jordens lunger" — skog og hav. Klimaforandringene fører til at havnivået stiger betydelig, til mer ustabilt vær og økt ørkenspredning. Dette kan gi en dramatisk økning i antall klimaflyktninger, matmangel og aggressiv kamp om de resterende ressursene. De viktigste utfordringene i Norge er knyttet til energi og transport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bevare miljøets renhet og naturens mangfold
Forurensning til luft, jord og vann utgjør en økende trussel mot liv og helse mange steder i verden. Det biologiske mangfoldet er også truet. Sammen med klimaendringenes påvirkning av naturmiljøet, setter dette stabiliteten i klodens økosystemer i fare.

Omlegging til et miljøvennlig samfunn
Miljøutfordringene kan løses på demokratisk vis. Da må demokratiet og det liberale samfunnssystemet forøvrig brukes til å legge om samfunnet i miljøvennlig retning. Det må tas hensyn til miljøet i alle sammenhenger. Kortsiktighet og særinteresser må vike der det er nødvendig, og føre var-prinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger. Forbrukerne må alltid kunne velge miljøvennlig.

VENSTRES POLITIKK
Norge skal både ligge i forkant i å redusere egne utslipp, og arbeide aktivt for internasjonale klimaregimer som bidrar til kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Disse må utvides til også å gjelde utviklingsland og internasjonal transport.

Venstre arbeider for bruk av grønne skatter, omsettelige kvoter og andre markedsmekanismer for å få ned klimautslippene både nasjonalt og internasjonalt. Norge skal redusere sine CO2 utslipp med minst to tredeler av 1990-nivået innen 2050. For å nå dette målet, må det raskt settes i gang tiltak slik at utslippene er redusert med 30 prosent innen 2020.

Markedsøkonomien bidrar til å begrense klimaendringene, når markedet tar opp i seg klimakostnadene. Dette vil gi mer klimavennlig produksjon og konsum. Når borgerne har miljøvennlige alternativer, vil de ta miljøriktige valg.

Det skal stilles krav til næringslivsaktørene om å sørge for å gjøre null- og lavutslippsalternativer reelt tilgjengelig i markedet. Venstre vil satse vesentlig mer ressurser på forskning og innovasjon innenfor miljøvennlige energiformer og teknologi.

Venstre vil prioritere tiltak som sikrer energieffektivisering og overgang til alternativ energi. I byene skal det være et velutbygde, konkurransedyktige kollektivsystemer. Venstre vil ha aktive tiltak for miljøvennlige, CO2-nøytrale biler. Det skal bygges ut høyhastighetsbane mellom de store norske byene som tidsmessig og prismessig konkurrerer ut flytransporten.

Bevare miljøets renhet og naturens mangfold
Forurenseren skal betale. Helse- og miljøskadelig forurensning av vann, luft og jordsmonn skyldes i stor grad markedssvikt, ved at den som forurenser ikke betaler den reelle pris for de skadene som miljøet påføres. CO2-kvoter må ikke deles ut gratis. Det skal føres en avgiftspolitikk som gjør skadelige utslipp økonomisk ulønnsomt. Venstre vil også bruke virkemidler som forbud og krav for å begrense miljøskadelige utslipp.

Venstre vil stille strengere krav til offentlig informasjon om alle skadelige utslipp. Slik informasjon må komme mye tydeligere frem på varedeklarasjoner slik at forbrukerne kan ta velinformerte valg når de handler varer og tjenester.
Framtidige generasjoner har rett til ren natur og artsmangfold. For å sikre det biologiske mangfoldet, er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom vern og skjøtsel. Venstre vil fortsette arbeidet for å stanse tapet av biologisk mangfold.

Naturen og dyr har egenverdi. Venstre vil stille strenge krav til dyrehold, og innskrenke adgangen til å bruke dyr til kosmetiske eller underholdningsmessige formål. Venstre skal være en forkjemper for dyrevern.

Omlegging til et miljøvennlig samfunn
Miljøhensyn må mer effektivt være integrert i hele forvaltningen, på tvers av sektorgrenser.
Venstre vil kreve flere varedeklarasjoner, sertifiserings- og merkeordninger som setter forbrukeren i stand til å velge bort produkter og tjenester som innebærer negative konsekvenser.
Norge må bruke sin kompetanse som energinasjon og økonomiske ressurser til å få fram mer miljøvennlige energiformer. Venstre vil prioritere tiltak som sikrer energieffektivisering og overgang til alternativ energi. Den mest miljøvennlige teknologien skal benyttes. I boligbygging og annen byggevirksomhet skal det stilles krav om materialer og løsninger som er miljøvennlige og energieffektive.
Venstre vil ha en politikk som utfordrer næringsaktører til å tilby miljøvennlige produkter.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**