Økonomisk utvikling og verdighet for alle

Liberal politikk må ta utgangspunkt i de mennesker som er lengst fra frihet, rettferdighet og et godt liv. Fattige mennesker og land må kunne velge sine egne utviklingsstrategier for å fri seg fra fattigdom, undertrykkelse og sosial urett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


UTFORDRINGER

Menneskenes rett til medbestemmelse og frihet
Totalitære regimer og fundamentalistiske bevegelser er en trussel mot menneskenes frihet og verdighet. Kampen mot alle former for diktatur og autoritær ensretting er en fundamental, liberal oppgave. Denne kampen kan aldri vinnes om den føres i strid med liberal prinsipper eller ved enkeltstaters alenegang.

En trygg verden
Overalt blir sikkerheten påvirket av hendelser og utvikling i andre deler av verden. Det er i alles interesse å forebygge terrorisme, løse væpnede konflikter og utrydde pandemier. Fred og sikkerhet overalt i verden er alle liberaleres moralske plikt.

VENSTRES POLITIKK

Å bekjempe fattigdom er en liberal frihetskamp. Venstre vil ha en mer rettferdig global fordeling. Dette krever forpliktende, global politikk for bedre handelsavtaler og bedre bistand.

Det er nødvendig med sterkere politisk styring på globalt nivå. FN og internasjonale institusjoner må gis den legitimitet og styrke som er nødvendig for dette formålet, blant annet gjennom globale skatter som miljøavgifter på transport.

Utviklingen er en kompleks prosess med ulike drivkrefter. Venstres utviklingspolitikk har derfor tre ulike elementer; å fremme bedre handelsbetingelser for utviklingsland, fremme næringsliv og yte bistand

Fattige land og mennesker må ha mulighet til å høste fruktene av globalisering. Handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land, må reduseres, og erstattes av et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes interesser på en bedre måte. Norge bør aktivt bidra til å videreutvikle og styrke WTO. Systemet må reformeres, åpnes og demokratiseres.

Venstre har større tro på handel enn bistand for å løfte utviklingsland ut av fattigdom. Men bistand er virkningsfullt for å nå mål som et godt helsevesen, et omfattende utdanningssystem og institusjoner som sikrer eiendomsrett, rettssikkerhet og demokrati.

Mikrokreditt er et effektivt og verdig virkemiddel for økt personlig ansvar, og har vist seg å være økonomisk bærekraftig. Venstre vil at Norge skal være med på å finansiere bruk av mikrokredittordninger.

Demokratisk og økonomisk utvikling

Globale utfordringer krever globale løsninger. Vi er alle verdensborgere. De liberale ideene kjenner ingen landegrenser. Når de politiske utfordringene blir globale, må det liberale samfunnssystem følge etter. Også globale institusjoner må kunne svare overfor borgerne. Liberale rettsstatsprinsipper og menneskerettighetene har universell gyldighet.

Markedsøkonomien og tilhørende institusjoner er ingen trussel, men en nødvendig forutsetning for utvikling for alle. Det sivile samfunn spiller en avgjørende rolle i utviklingen av en global offentlighet og i kampen for en liberal og human utvikling.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**