Stange Venstre satser på å øke andelen stemmer fra forrige kommunevalg og få inn en tredje representant i kommunestyret. Vil du hjelpe oss med det?

Stange kommune trenger en sterk og kritisk opposisjon som rokker ved vanetanker og stivnede strukturer. Stange kommune trenger også en grundig revisjon av både politikk og budsjett etter snart 90 år med arbeiderpartistyre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stange Venstre 2

Foto: Stangeavisa

Oppgavene er mange i vår kommune.

Boligskatten er økt med det dobbelte. Stange Arbeiderparti brøt sitt eget valgløfte og innførte denne skatten, med støtte fra SV, i 2006. Denne planlagde skatteøkningen var altså ikke varslet på forhånd og velgerne fikk dermed ikke være med å gjøre et demokratisk valg rundt dette spørsmålet. Pensjonistpartiet var et av de partiene som kritiserte dette løftebruddet sterkest. Mange innbyggere i Stange stilte seg derfor helt uforstående til at Pensjonistpartiet plutselig avtalte å gå sammen med Ap og SV etter at opposisjonen trodde lokalvalget var vunnet i 2007.

Det gjøres tvilsomme prioriteringer i kommunestyret. Det skal nå bygges ny skole til 50 millioner kroner til 30 elever på Espa (Stenby skole), til tross for at elevene hadde fått et større faglig miljø på Tangen skole. Tretti elever på en barneskole er i følge fagfolk smertegrensen for å få til et faglig og sosialt godt miljø. Tangen skole trenger sårt opprusting, som før øvrig de fleste skolene i Stange også trenger. (Antall grunnskoleelever i Stange er omtrent to tusen). Reiseavstanden mellom Stenby og Tangen skole er kun 7-8 kilometer. Elever som er på veg til Stenby skole møter i dag andre Espa-barn som er på vei til Tangen skole, fordi foreldrene har valgt å gi barna et bedre faglig miljø. Stange Venstre var det eneste partiet som stemte imot denne byggingen. (Her: en musikalsk assosiasjon) Stange Venstre har en sterk mistanke om at denne og andre uforståelige prioriteringer skjer fordi partiene ikke tør å si nei i redsel for å miste stemmer. Det er ikke å drive ansvarlig politikk! Slike prioriteringer er et sjansespill med kommunens fremtidige velferdstilbud, eldreomsorg og andre utfordringer. (Her: en annen musikalsk assosiasjon).

Det innføres pålegg om at skolene må prioritere å dele ut frukt, istedenfor å innføre rett og plikt til videreutdanning av lærerne.

Stange har over en milliard i gjeld og gjelden er økende. Dette tilsvarer over 55 tusen kroner per innbygger! Handlingsrommet for kommunepolitikerne våre er på rundt 1 prosent av kommunens budsjett og blir stadig mindre.

Vil vi ha det slik?

Vil du støtte Stange Venstre ved valget i 2011?
Vil du bli medlem av Venstre?
Ta en titt på Venstres prinsipper (Venstres grunnlov), da vel!

Det er ikke sikkert du er enig i alle enkeltsakene til Venstre. Slik vil det nok være med alle partier. Det viktige er at du er enig i Venstres grunnverdier!

Hilsen Ann-Christin Kippersund Willumsen

Klikk her for å bli medlem.

10 liberale prinsipper

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv — uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten — og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**