Kjære miljøvernminister Erik Solheim og statssekretær Heidi Sørensen !

Jeg som skriver til dere er fra Hamar -bl.a. benevnt som « Innlandshovedstaden» og
«Jernbanebyen « .
Hvorfor skriver jeg til dere ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jo fordi jeg er en engasjert borger av denne byen og er meget opptatt av vårt felles miljø og vårt felles ansvar for det.
Det er selvsagt også dere to.

Ifølge et referat i Hamar Arbeiderblad så var en delagasjon fra Hamar med vår ordfører samt bl. a. Stortingsrepresentant Karin Andersen til et møte i departementet 05/07 iår med dere to og der var det også tilstede høyt plasserte embedsfolk fra samferdsels-og miljødepartementene.
Ifølge avisreferatet i Hamar Arbeiderblad dagen etter så skal du, Erik Solheim, ha uttalt at Hamar kommunes planer for den ønskede ,nye bydelen « Espern» « er et strålende prosjekt» og at « Hamar kommune har gjort veldig mye bra for å bedre tilgjengeligheten til Mjøsa «. Videre skal du ha uttalt at « Det er et prosjekt alle ønsker, og som skal gjennomføres. Dette blir bra ,tett på Mjøsa og med gode løsninger for kollektivtransport «.

Her kan dere neppe ha blitt kjent med de mange motforestillingene som mange herover har omkring
stasjonsområdet der bydelen Espern er planlagt bygget .
Ikke bare de dere allerede kjenner med en meget omtvistet bru fra « Smaagardene»-bebyggelsen over sporene til Espern og verneinteressene for « stillverk» og andre NSB- bygninger på og nær stasjonsområdet.
Nåværende stasjonsområde båndlegger inntil ( visstnok ) hele 17 spor helt inn mot Hamar sine mest sentrale deler og infrastrukturen der sies å være svært gammel og betydelig nedslitt og dermed være temmelig «overmoden» for total utskifting.
Kanskje vet dere at Jernbaneverket «tviholder « på å få beholde 7-8 spor på området ?
Utbygger hadde planlagt opprindelig å bygge inntil 500 boenheter på området men stadige forsinkelser og innsigelser gjør at man nå har antydet å måtte å redusere til 250 på Espern.

Det som er det viktigste jeg hermed vil gjøre dere oppmerksom på er at eksisterende plan for jernbanefremføringen for det nye dobbeltsporet som skal legges frem til Hamar og videre norover mot Lillehammer er at sporene skal legges helt i strandsonen ved Mjøsa og til og med på en jernbanebro ut i innsjøen og foran vårt nye bade-og rekreasjonsområde « KOIGEN» !!!.

Dette kan da ikke et miljødepartement tilråde i år 2010 !
En slik linjefremføring vil gi en vesentlig kraftigere og øket støybelastning, vil hindre bysentrumets utsikt mot Mjøsa og forringe
rekreasjonsområdene og gi mindre ro og stillhet for oss alle !

Dere må nå vennligst ta et snarlig møte med samferdselsministeren og hennes stab og være klar over at det er mange, mange innbyggere og aktører i og omkring vår by som nå ønsker at det nye dobbeltsporet ( intercityparsellen Skien -Lilehammer ) skal legges litt øst for dagens absolutte sentrum og dermed vekk fra strandsonen og vil frigi denne.
Sporene inn til byen sydfra og videre nordover legges ved en koordinert utbygging av den planlagte nye Hamar Knutepunktterminal i området der Rørosbanen krysser Dovrebanen i området ved Stangebrua.
Dette er synspunkter jeg selv har jobbet for helt siden 1989 men først nå har mine og noen andre , ivrige bypatrioters syn kommet bra « i vinden» og fått oppslag og vært til debatt på politiske møter og møter i kommunen.
Jeg skal med glede få fremvise 100-vis av avisutklipp fra lokalavisene herover omkring utbyggingsplanene for jernbanen sitt nye dobbeltspor med hastighetsønske 250 og møter gjerne frem i departementet for å fremvise bunken og ta en prat med dere eller deres medarbeidere.
Ved at det nye dobbeltsporet får ny trase kun få hundre møter øst for dagens absolutte bysentrum så frigjøres hele ESPERN-området til boliger, rekreasjon, sykkel-og gangtraseer og kunstopplevelser og Hamar blir en enda bedre by å bo i for enda flere !
Dere må ikke tillate å gjenta tidligere tiders «tabbe» ved å godkjenne lagt et nytt dobbeltspor helt inn til Mjøsa sin strandsone .
Flere jernbaneaktører har fremvist og presentert alternative sportraseer .Så også etpar entusiaster av oss for kollektiv transport.Tegningsforslag kan, på anmodning, ettersendes !
Her må dere, og vi, tenke globalt men handle lokalt -og satse kollektivt.
Fremtiden blir nok best for oss alle hvis den skapes gjennom en bred folkelig deltagelse og mange av «folket» vil faktisk anderledes enn eksisterende planer fra kommunen, Jernbaneverket og NSB foreskriver !!!
Lykke til !
Hilsen
Chris W. Castberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**