Nei til gammeldags jernbane!

Erik Ringnes (Venstre) sier nei til jernbane i strandsona og nei til en gammeldags jernbane med for lav hastighet på Dovrebanen gjennom Stange

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Høgfartstog nord

Foto: DB

Reguleringsplanen for E6 Akershus grense — Labbdalen og Dovrebanen fra Akershus grense — Espa.

Vi starter med litt av historikken.
Det ble opprinnelig utredet 3 alternative traseer:
A: dagens bane med 160 km/t
B: delvis dagens trase, delvis ny trase og 200 km/t
C: Ny trase mellom Eidsvoll og Stange som legges øst for dagens trase med over 200 km/t

Miljøvernorganisasjonene har hele tida krevd en østlig trase bort fra strandsona. Dette støtter Venstre.

Jernbaneverket lagde en utredning med en østlig trase tidlig på 2000-tallet. Den ble lagt bort fordi den ville kreve en sammenhengende utbygging som forutsetter et annet finansieringssystem enn det vi har i dag med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Dette gir klattvis utbygging — som er ganske håpløst i store samferdselsprosjekter. En østlig trase ble tatt til følge av kommunestyret i Stange i 2006. Daværende samferdselsminister Navarsete ga Jernbaneverket i oppdrag å utrede en kvalitetssikringsprosess for en østlig trase. Dette arbeidet ble aldri fullført og dokumentene ble unntatt offentlighet. Norsk Bane har senere fått utlevert disse dokumentene fra Samferdselsdepartementet. Dokumentene viste at en østlig trase ville bli noe dyrere. Saken ble derfor lagt bort av kortsiktige økonomiske argumenter — som en ofte møter i politikken. Denne saken ble i realiteten avgjort i fjor — det er den brutale sannheten. 24. feb 2009 vedtok Miljøverndepartementet en kommunedelplan for denne strekningen som dannet grunnlag for dagens forslag til reguleringsplan.

Det er oppsiktsvekkende
at miljøverndepartementet med en SV-statsråd i spissen tillater en nedbygging av strandsona. Dette svekker SVs troverdighet som miljøparti ytterligere. Rådmannen vedgår i saksframstillinga til Planutvalgets behandling at miljøverndepartementets vedtak har, sitat: " forutsetningene for planleggingen har vært mer begrenset gjennom miljøverndepartementets vedtak av 24.02.09 enn det som ble lagt til grunn i kommunestyrets vedtak av 13.06.07 " sitat slutt.

Venstre vil stemme imot dagens forslag til reguleringsplan
av 2 grunner:
1) denne traseen innebærer ødeleggelse av nesten hele strandsona mellom Akershus og Espa
2) denne traseen gir oss en gammeldags jernbane med kun opp mot 200 km/t

La meg slå fast følgende: Det er kun staten som kan foreslå å bygge en jernbane i strandsona!
Det framstod som en rasjonell handling for 130 år sida, men framstår som en helt uforståelig handling i dag. Vi som borgere tør nesten ikke sette opp ei fuglekasse en gang i 100 meters-beltet, mens her kommer staten og bruker all sin makt til å bygge ned strandlinja for all framtid.

Så til argumentet om hastighet
Hastigheten er viktig for tog fordi:
Høy hastighet og kort reisetid er det som får folk til å parkere bilen. Det er gjort store omfattende undersøkelser i Europa som viser dette. Det å bygge en jernbane i dag for ca 7 milliarder, hvor togene kun kan gå opp til 200 km /t, er rett og slett for dårlig og lite framtidsrettet.

Derfor går Venstre for en østlig trase som:
a) Skåner strandlinja mot Mjøsa
b) Gir større hastighet — større konkurransekraft og dermed markedsandel og miljøgevinst
c) Kan bygges uten å forstyrre dagens togtrafikk — gir antakeligvis store innsparinger
d) østlig trase vil ha lavere stigning og dermed bedre forhold for mer godstrafikk

Jeg har blitt møtt med at:
"Det er sent å komme med forlag om en østlig trase nå". Det er riktig, men det kan ikke være for sent i en så viktig sak.

Jeg sa i Planutvalget at denne saken vil selvfølgelig være den viktigste vi har til behandling, ikke bare i denne perioden, men kanskje i dette hundreåret! Da kan vi ikke ha det så travelt at vi må ødelegge strandsona. Husk at det er ingen som er nærmere til å passe på Stange enn oss! Statlige myndigheter ser på Stange kun som en strekning mellom Lillehammer og Oslo. For oss er dette den delen av Norge hvor vi bor og er glad i. Det er alltid farlig når lokale og nasjonale hensyn står mot hverandre. De lokale interessene har lett for å tape og taper selvfølgelig hvis vi helt frivillig gir opp våre interesser og legger oss på ryggen. “Bare ta oss — her vil du ingen motstand møte!” Dessuten er vi påtvunget denne løsningen etter miljøverndepartementets beslutning i februar i fjor.

La meg understreke følgende
:
Venstre vil gjerne ha dobbeltspor på Dovrebanen og hadde krav om dette i vårt stortingsvalgprogram både i 2005 og 2009. Men for meg er dette nesten et samvittighetsspørsmål;
Jeg har ingen barnebarn enda, men når de spør meg “Morfar, hva gjorde du for å stoppe ødeleggelsen av strandsona?” Da må jeg kunne sjå dem i øya og si at jeg stemte imot dette. Jeg håper at dere gjør det samme.

Erik Ringnes

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**