Ja til bred representasjon i kommunestyret!

Gruppeleder for Venstre i Lillehammer kommunestyre, Johan Schei, tar i et leserbrev til orde for å beholde antall representanter i kommunestyret som i dag. – En reduksjon fører også til reduksjon i politisk mangfold, skriver Schei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leserbrevet i sin helhet:

Johan Schei

Foto: Christoffer Biong

I Lillehammer diskuteres det i disse dager hvordan det politiske landskapet i den kommende valgperioden skal organiseres. Jeg antar at tilsvarende diskusjoner foregår i alle kommuner nå ett år før valget. I denne diskusjonen inngår som et sentralt punkt nok en gang spørsmålet om hvor stort kommunestyret skal være. I år blir denne diskusjonen preget av at de fleste partiene sliter med å fylle listene. I følge GD sist lørdag tar bare en av tre kvinnelige kommunestyrerepresentanter gjenvalg. Det er de største partiene som har de største problemene med å oppfylle kjønnsfordelingen på nominasjonslistene.

Det synes som om AP i Lillehammer vil møte dette problemet med å redusere antallet representanter i kommunestyret. Dette vil få som følge at det politiske mangfoldet vil bli svekket. For ombudsrollen og lokaldemokratiet er det viktig at alle stemmer blir hørt.

Kommunal- og regiondepartementet sendte i september forslag til endringer i kommuneloven til høring. Et av forslagene er å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune. Departementet oppgir at et overordna mål med en slik lovendring vil være at endringen må gjøres med omtanke, og at endringen ikke kan skje uten at mer enn halvparten av kommunestyret er enig i dette. Departementet mener lovendringen vil føre til redusert nedgang i antall kommunestyrerepresentanter på landsbasis, noe som også er formålet (min understreking). Forankring i lokaldemokratiske hensyn vil være viktig, da en sterk reduksjon vil føre til reduksjon i legitimiteten i befolkningen, færre parti og grupperinger representert i kommunestyret, samt at færre velgere blir hørt.

Det er lenge siden jeg var så enig med noe som kom fra departementet som i dette tilfelle. Vår rådmann kommenterer riktig nok dette som følger: "Forslag til lovendring vil ikke ha virkning for neste kommunestyreperiode 2011-2015, da lovforslaget ikke vil bli vedtatt før våren 2011- etter at ny politisk organisering er vedtatt av kommunestyret." Jeg håper denne kommentaren ikke oppfattes som en invitt til å skynde seg å gjennomføre en nedskjæring av kommunestyret nå før lovendringen gjør dette vanskeligere.
Vi trenger erfaringen og kompetansen til alle 47 representanter som utgjør kommunestyret i Lillehammer også i framtiden. Så får vi bruke kreativiteten vår til å finne måter å organisere oss på slik at det ikke bare blir "gamle gubber" som finner det meningsfylt å drive med lokalpolitikk!

Johan Schei
Gruppeleder Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**