Hundvåg-og Eiganestunnelen må endres igjen

Fylkesmannen i Rogaland har behandlet klagene til plan 2192 som omhandler dagsone i Schancheholen og tunnelløpene til Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen. Begge tunnelene var planlagt med store strekninger med kun ett kjørefelt i hver retning. Dette må nå endres av hensyn til trafikksikkerheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

e39 tasta

Foto: !

Tunnelgruppa på Tasta leverte klage på løsningen da de vurderte løpsningene å være i strid med Tunnelsikkerhetsforskriften og EU-direktiv for TERN nettverket. tunnelgruppa vurderte at løsningen som ble valgt av Vegvesenet og Stavanger kommune og innebar økt sikkerhetsrisiko på grunn av at mye av trafikken må skifte kjørefelt og at det vil bli regelmessig køoppbygging i tunnelene.

Fylkesmannen har tatt klagen til følge og satt som vilkår at både Eiganestunnlen og Hundvågtunnelen må bygges med to gjennomgående kjørefelt i begge retninger. Dette er nødvendig for å oppfylle lovpålagte minimumskrav til trafikksikkerhet.

Helge Solum Larsen 1

Foto: Vidar Grundetjern

Venstres Helge Solum Larsen tok svaret fra Fylkesmannen opp i arbeidsutvalget for kommunalstyret for byutvikling, tirsdag. Solum Larsen viste til Fylkesmannen og Statens Vegvesen svar til Tunnelgruppa og ba om å få fremlagt oppdaterte tegninger, samt nye kostnadsanalyser for prosjektene som følge av endringene. Statens Vegvesen har uttalt at endringen bare ville bli gjort som del av byggeprosessen. -Slik er det selvsagt ikke, sier Solum Larsen. -Tunnelene er underlagt reguleringsplaner. Blir det vesentlige endringer må dette også endres i planvedtakene.

-Om tunnelene med dette blir dyrere må vi også få svar på. Hundvågtunnelen skal delfinansieres av Stavanger kommune og Eiganestunnelen av bompenger da ikke staten fullfinansierer prosjektet, sier Solum Larsen.
Interessant er det jo også at for hver dag som går blir det tydeligere at Eiganestunnelen burde bygges som lang tunnel, slik Venstre hele tiden har gått inn for, sier Solum Larsen.

Eiganestunnelen E39 Tasta

Foto: !

Tunnelgruppa har også pekt på at den samme lovbestemmelsen vil ha betydning for plan 2236 som omfatter dagsonen med kryss på Tasta. Bestemmelsen innebærer nemlig at enhver endring i kjørefelt skal forekomme i tilstrekkelig avstand før tunnelportalene. -Slik Smiene-krysset er utformet på Tasta er også plan 2236 i strid med Tunnelsikkerhetsforskriften og EU-direktivet. Tunnelgruppa har følgelig også levert klage på dette forhold, og vi forventer at utfallet også her vil bli det samme. Igjen ser vi at kravene til et stort moderne trafikkanlegg ikke lar seg tilpasse i bolig- og friluftsområdene på Tasta. Det er simpelthen ikke plass til både kryss og tunnel på Tasta, sier Tunnelgruppa i en pressemelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**