Her er posisjonens budsjettforslag i Arendal

Venstre har laga fellesforslag frå posisjonen i Arendal saman med samarbeidspartane våre i Arbeidarpartiet, Kristeleg folkeparti og Senterpartiet. I arbeidet har Venstre lagt stor vekt på;

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– auke sosialhjelpssatsane
– oppretthalde Arendal Internasjonale Skole, som i alle nasjonale prøver viser seg å vere blant landets aller beste skolar
– innføre halvt byggesaksgebyr på passivhus
– ta vare på Nyskogen og plassane på lindrande avdeling på Plankemyra
– styrke Kuben eldresenter
– forsøke å rette opp igjen noe av den uforståelege nedskjeringa regjeringa har tatt for kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV
– halde løftene om byggestart for Stuenes og Roligheten skolar
– styrke kvaliteten i skolen
– føre ein ansvarleg økonomisk politikk

I diskusjonane med Arbeidarpartiet, Kristeleg folkeparti og Senterpartiet har vi i fellesskap kome fram til forslag som vi håpar kan samle fleirtal i bystyret. Vi veit vi ikkje lenger har fleirtal,. og er derfor lyttande til kva dei andre partia foreslå. Hovudretninga frå venstre er klar:
– kvalitet i skolen, der AI viser seg å vere ein nasjonal spydspiss
– verdig eldreomsorg
– eit rikt kulturliv
– framtidsretta miljøpolitikk.

Her er posisjonens forslag, forma som endring til rådmannens budsjettforslag:

Endringsforslag AP+SP+Krf+V
Budsjett 2011 og Handlingsprogram 2011-2014
Vi prioriterer: drift
 Nyskogen bo- og omsorgsenter videreføres
 Lindrende avdeling videreføres på dagens nivå
 Sosialhjelp satsene økes til 2010 nivå
 Kvalifiseringsprogram økes fra 64 til 85 plasser
 Omsorgslønn på dagens nivå
 T5 / Blå kors styrkes
 Kuben eldresenter styrkes
 Foreslåtte kutt i skolebudsjettet avvises
 Tidlig innsats skole økes
 Støtte organisasjonseide bygg
 Brukerstyrt senter og psykiatriske dagsentre sees samlet
 Arbeide for kortere saksbehandlingstid i byggesaker
 Halvt byggesaksgebyr for passivhus
 Helsetilbudet til barn og unge på dagens nivå

Vi prioriterer: Investeringer
 Stuenes skole – byggestart 2011
 Roligheten skole – byggestart 2012
 Trafikksikkerhet (skoleveg) økes
 Demensplan /Solhaug og Margaretheastiftelsen
 Vitensenteret (beholdes som nå, til vi får støtte)
 Bukkevika/forurensning
 Krisesenteret
 Bostedsløse
 Lekeplasser
 Ikt-skole

Utgifter/red inntekter 2011
Nyskogen 10,000
Lindrende avd 1,470
Sosialhjelp 1,879
Kvalifiseringsprogram 2,850
Omsorgslønn 0,600
T5 / Blå kors 0,050
Kuben eldresenter 0,100
Kutt i skolebudsjettet avvises 7,000
Tidlig innsats skole 2,000
Flosta kunstgress 0,250
Strengereid grendehus 0,250
Betel Bjorbekk 0,250
Orgel Tromøy kirke 0,050
Tilskudd Kirkens SOS 0,030
Sum 26,779

Inntekter/red utgifter 2011
Ekstratilskudd fra regjeringen 8 429
Brukerbetaling, salgsinntekter 4 500
Kjøp av varer og tjenester 6 000
Renter, mindre utgifter 5 000
Energiøkonomisering 2 000
Frukt i skoler 850
Sum 26 779

Investeringer 2011 2012 2013 2014
Stuenes 20 (0) 40 (20) 7 (60) -67 (67)
Roligheten 1 (0) 15 (0) 59 (1) 55 (15)
Trafikksikkerhet 1 (0) 0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1)
Demensplan /Solhaug 0,5 (0,5) 0,5 (0,5) -1 -35
Bukkevika/forurensning 10 (0) -7,5 (7,5)
Krisesenteret 1 (0) 5 (0) 10 (1)
Lekeplasser 0,5 (0) 0,3 (0,2) 0,3 (0,2) 0,3 (0,2)
Ikt-skole 4,2 (0) (4,2) (4,2) 4,2 (0)
Sum 37,2 49,8 71,8 3
Sum planperioden 161,80
Endringsforslag + (Rådmannens) => ny ramme

Arendalsmodellen
For å gi barn og ungdom et best mulig tilbud har kommunen siden 2003 organisert sitt arbeid i oppvekstteam (skole, barnehage, PPT, barnevern og helsesøster) i 8 oppvekstområder.
Oppvekstteamene, barne- og familieteamet, ungdomsteamet og oppvekstforum utgjør Arendalsmodellen.
Arendal kommune skal fortsatt ha et desentralisert forebyggende arbeid.
I løpet av våren 2011 skal det foretas en ekstern evaluering av Arendalsmodellen, for å tydeliggjøre mulighetene for et enda bedre og mer effektivt tjenestetilbud.

Reduksjon i rammen til rådhusenhetene
Det er ikke ønskelig med reduksjon i enheten helse barn- og unge.
Rådmannen bes finne dekning innenfor rammen til rådhusenhetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**