Endelig slutt for Huken

I bystyremøtet 17. november ble det endelig flertall for å legge ned Huken pukkverk. — Vi ønsker Ap, H og Frp velkommen etter, sier Guro Fjellanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Huken pukkverk

Foto: Kaald Thoresen

Venstre har i årevis arbeidet for en nedleggelse av Huken Pukkverk. Verket ligger innenfor Marka-grensen, og har lenge vært en kilde til forurensing, støy og trafikkbelastning i Grorud-området.

Så langt har det ikke vært flertall for forslagene om nedleggelse som Venstre og andre har fremmet i saken. Nå har de store partiene snudd, og dermed kan Venstre notere seg for en viktig miljøseier i Groruddalen.

Her kan du lese Guro Fjellangers innlegg i saken i bystyremøtet 17. november:

Huken pukk- og asfaltverk
Av bystyremedlem Guro Fjellanger (v)

Ordfører.
For ti måneder siden (i januar 2010) sto Arbeiderpartiet med Rune Gerhardsen i spissen for en storkoalisjon her i bystyret bestående av Ap, Høyre og Frp som stemte imot et forslag fra Venstre og SV om at bystyret skulle si nei til utvidelser av Huken pukk- og asfaltverk.

I dag har denne storkoalisjonen av Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, snudd 180 grader rundt.

Det er bra. Og vi er oppriktig fornøyd når vi sier «Velkommen etter!»
Vi blir nemlig alltid i så godt humør når andre partier tar til fornuft.

Som flere i denne sal forhåpentligvis er kjent med, så er bakgrunnen for denne saken at Huken Pukkverk, som eies av Oslo Vei og dermed Oslo kommune, ønsker å utvide sin drift frem til 2040. Oslo Vei har søkt Plan- og bygningsetaten om å videreutvikle pukkverket og grave videre innover i marka på et nytt område på 190 dekar. Planen er å ta ut ca. 30 millioner tonn stein frem til 2040. Totalt er det til nå tatt ut omlag 10 millioner tonn.

Venstre har i en årrekke pekt på at pukkverksdriften har vært en betydelig kilde til forurensning i dalen. En utvidelse av Huken Pukk og Asfaltverk ville ført til store negative miljømessige konsekvenser for befolkningen på Ammerud, og ellers også i både Grorud bydel og Stovner bydel. Anleggstrafikken ville økt, og støyplagene ville økt. Det er gjort beregninger som viser at en utvidelse i den størrelsesorden det er søkt om ville gitt seg utslag i en økning i antall bilbevegelser fra pt. 150-200 i døgnet til omlag 1200-1500 pr. døgn.

Hverken skoleveier eller lokalveier er dimensjonert for så store trafikkbelastninger. Og å utsette lokalbefolkningen for så store miljøulemper som en såvidt stor økning i antall tungtransportkjøretøyer ville vært galematias.

Ordfører.
Plan- og bygningsetaten har påpekt at bruddkanten mot nord og øst ligger utenfor den reguleringslinjen som fremgår av reguleringskartet fra 1973. Venstre ser meget alvorlig på at de føringene som ligger i reguleringen ser ut til å ha blitt brutt, og forutsetter at byrådet og PBE følger opp dette bruddet, og holder bystyret løpende orientert om utviklingen . I den grad det er mulig å tilbakeføre deler av området, bør dette gjøres.

Venstre er ellers bekymret for vassdragskvaliteten i området. Det er ikke bra dersom steinstøv og forurensede masser ender opp i Alnavassdraget, ettersom en viktig del av vassdraget ligger under deler av området. Dette gjelder bl.a. bekkene som kommer fra Breisjøen og myrer og vann sørøst for Aurevann. Det har vært hevdet at å tillate ytterligere lagring av forurensede masser på Huken pukk- og asfaltverk ville kvalifisert til betegnelsen miljøkriminalitet. Venstre er her som i andre sammenhenger opptatt av at føre-var-prinsippet må gjelde, og mener det må legges opp til et mer aktivt vassdragsvern i området.

Men alt i alt er dette en god dag. Endelig fattes det fremtidsrettede vedtak om Huken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**