Grønningen skulle ha vore stoppa før, men nå er det for seint

Grønningen skulle ha vore stoppa før, men nå er det for seint, er konklusjonen frå Venstres bystyregruppa etter vanskeleg sak i bystyret torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sakan handlar om eit planlagt bustadområde utvida frå 3 til 7 hus like over Tromøysundet frå Eydehavn havn.

Jan Kløvstad hadde dette innlegget:

– Dette er ei sak med fleire sider: Vi som folkevalte, Arendal kommune og Arendal havn skal gjere alt vi kan for å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet. Her er det to næringslivsinteresser som er i åpenbar kollisjon, som eg også nemnte i planutvalet.

På den eine sida er det ein offensiv og konstruktiv utbyggar som har kjempa seg gjennom og tilpassa innsigelser både frå Statens vegvesen og Fylkesmannen og gjort den solide prestasjonen å få desse to ikkje alltid like fleksible instansane til å trekke innsigelsene sine.

Men så har havnesjefen og næringsrådgiveren — ETTER FRISTEN — sendt inn klare råd om å stoppe planane, fordi enda fleire hus så nær hamna vil redusere handlefridomen for industrien på hamneområdet, men er kritisk til saksbehandlinga i denne saka. Dette skulle kommunens folk funne ut før. Som kommune skal vi følge dei tidsfristar og retningslinjer som gjeld i offentleg forvaltning.

I planutvalet syntest eg denne saka var blitt så vanskeleg at eg vurderte eit konkret forslag om å tilby utbyggar kompensasjon for dei meir-utgiftene som kunne kome som følgje av at våre folk ikkje gjorde jobben sin i tide. Eg forstår at det kan vere eit risikabelt forslag som kan skape vanskeleg presedens. Men eg vil be om ei orientering frå rådmannen om kva ei eventuell slik kompensasjon vil føre med seg.

Da eg fekk referatet frå planutvalet kjente eg ikkje igjen det vedtaket eg sjølv hadde stemt mot. Men så ser eg heldigvis at referatet er justert i tråd med det ordføraren foreslo, og som altså blei vedtatt av 7 av dei 9 i planutvalet.

I kommuneplanutvalet foreslår vi at området Grønningen ligg i blir ein del av ein støysone som skal sørge for at bedriftene på Eydehavn havn står friare både med støy og lys store delar av døgnet. Kommuneplanforslaget har ikkje kome til behandling ennå, og vi kan ikkje vente at utbyggaren skulle vere orientert om dette.

Venstre veljer å støtte industrien på Eydehavn havn, og å gjere det vi kan for å legge forholda til rette for at industrien skal få utvikle seg utan å få for mange restriksjonar. Vi stemmer altså for rådmannens forslag, men med sterk kritikk av den saksbehandlinga utbyggaren har blitt utsatt for.

Etter felles gruppemøte mellom KrF og Venstre hadde Jan Kløvstad nytt innlegg, der han peika på faren for erstatningssaker og at kommunen og ikkje utbyggaren må ta ansvaret for den vanskelege situasjonen. han rådde tio å stemme for planen for eit prosjekt som aldri skulle ha fått lov til å kome så langt,

I avstemminga viste det seg at det blei stort fleirtal for å seie ja til planen.

Sjå også Agderpostens artikkel om saka:

Utbygger fikk full støtte
Utbygger Jan Marcussen fikk honnør for å ha fulgt alle regler og fikk godtatt Grønningen-planen. Bystyret kunne ikke vektlegge støyinnsigelsene som kom langt over fristen.

tore Ellingsen
Selv Jan Kløvstad (V) som gikk mot planen i planutvalget, snudde og gikk inn for å godta endringen i reguleringsplanen for Grønningen ved Tromøysund, som gjør det mulig å bygge sju boliger med tilhørende båtbuer.

– Det er med tungt hjerte, men utbygger har gjort alt korrekt. Beklageligvis har det ikke blitt gjort like god jobb i alle deler av kommunen, men vi må være forutsigbare, og da må vi godta planen, mente Kløvstad.

Kom svært sent

Det samme var rådmann Harald Danielsen inne på innledningsvis i debatten. Han var klar på at merknadene om støy fra både havnefogd og næringssjef, kom svært sent i prosessen. De har pekt på at støy fra Arendal havn kan føre til klager fra boligkjøpere, som igjen kan legge restriksjoner havnen.

Dette poenget ble også fulgt opp av kommunalsjefen for plansaker i planutvalget, og også næringslivsledere har vært bekymret på havnens vegne.

Selv er Jan Marcussen, som har stått bak flere utbyggingsprosjekter i hjemkommunen Tvedestrand, og er lokalpolitiker (TTL) og nestleder i planutvalget, nådeløs i sin dom over administrasjonen i Arendal, med unntak av rådmannen.

– Jeg har gjort alle endringer som ble påpekt i den første planen, og den som ligger der nå har fått full aksept til og med hos Fylkesmannen. Så klarer en næringssjef og en havnefogd å sove seg gjennom to offentlige høringer, og våknet først halvannen måned etter at høringsfristen gikk ut. I den nye plan- og bygningsloven er fristene pinlig nøyaktige, men her ble de tatt med og holdt på velte det som alle andre har sagt ja til, sier Marcussen.

På tynn is

Han er sikker på det store flertallet i bystyret skjønte de var på vært tynn is på grunn av saksbehandlingen, og at tre nye hus ikke kan være utslagsgivende innenfor et område med over 50 eldre ikke støyisolerte boliger.

Kun åtte stemte for administrasjonens forslag om å ikke godta utvidelsen, 31 støttet flertallsinnstillingen fra planutvalget.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**