La jorda leve! -og byen med den

Kompromisset om Rønvikjordene bringer intet nytt til byen vår. Fylket har fått sine 700 dekar med fortsatt jordbruksdrift, mens kommunen kan glede seg over 300 dekar til byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til tross for forskjeller i planer for anvendelse hadde både fylket og kommunen et felles utgangspunkt: Rønvikjordene skulle utvikles etter en helhetlig plan, og området skulle komme byens befolkning til gode på best mulig måte. Slik gikk det ikke. Helhetstenkningen har måttet vike for kompromisset, og Rønvikjordenes fremtid blir som før; en gradvis nedbygging uten mål og mening. Denne gang skal 30% av matjorda legges under asfalt og betong.

Rønvikjordene er Nord-Norges største sammenhengende jordbruksområde. Nasjonalt er det unikt i sin nærhet til byen, og nettopp nærheten til byen gjør at jordene er under stadig press fra utbyggingsklare hold. Nærhet til matproduksjon er og har alltid vært en forutsetning for menneskers bosettinger og har lagt til grunn for byutvikling i all tid. De steile frontene mellom fylket og kommunen har gjort at debatten om og prosessen rundt Rønvikjordene preges av en uheldig motsetning mellom jordbruk på den ene siden og byutvikling på den andre. Slik settes byen og jordene opp mot hverandre, i stedet for å forenes i en felles plan for fremtiden.

Bodø trenger en helhetlig ramme rundt sin fremtidige utvikling. Hva skal byen berike sine borgere med? Hvilken identitet ønsker vi at byen vår skal være med å forme hos sine beboere? I løpet av de siste tiårene har vi gjennom stor byggeaktivitet og manglende planlegging plukket bort rikdom etter rikdom fra kommende generasjoner. Vi har stengt havet ute fra kystbyen, og vi tar stadig nye biter av byens grønne lunge: Rønvikjordene. Vi er i ferd med å bygge oss ut av det som har gitt byen dens naturlige særpreg. Dagens bodøværinger må ikke forbruke alle ressursene som ligger for våre føtter. Vi må, som de før oss, ta vare på våre rikdommer og sørge for at ikke alt er brukt opp til de som kommer etter oss.

Vi må tenke kvalitet for fremtidens bodøfolk, ikke bare kvantitet i form av økt tilflytting. Vi har en unik mulighet til å styre utviklingen i en ny retning. Med nasjonale retningslinjer for jordvern, med endringer i klimaforutsetningene, med en stadig tilbakevendende global matkrise og med en hundreårslang utvikling av et enestående jordsmonn burde det å gi avkall på selv én dekar av Rønvikjordene være en komplett uaktuell tanke for Bodøs befolkning.

Bodø Venstre vil ha Rønvikjordene som flaggskip for den holdningsendring og nytenking fremtiden fordrer, gjennom å sikre en grønnere, rikere og mer bærekraftig utvikling for byens borgere. Konkret kan dette gi seg utslag i et fyrtårn for økologisk landbruk i nord, i andelslandbruk hvor byens borgere er andelshavere, i parsellhager, i grønn omsorg, og ikke minst i grønn eldreomsorg — et satsingsområde som virkelig kunne satt Bodø på kartet, for å nevne noe.

Bodø Venstre har i alle år kjempet for å unngå nedbygging av Rønvikjordene, og vi etterlyser en helhetlig plan for området som kan tilføre byen vår noe nytt i forbrødringen av jord og folk. Vi plikter å bære jorda videre til kommende generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**