Alternativt budsjettforslag

Under budsjettforhandlingene i kommunestyret i dag legger Venstre frem alternativt budsjettforslag til kommunebudsjett for 2011 og handlingsprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har også i år utarbeidet alternativt budsjettforslag i samarbeid med Rælingen i Våre Hjerter og Kristelig Folkeparti.

Nr 1: 50 % fagstilling PPTVentetiden for sakkyndig utredning i PPT er et halvt år, og dette mener V, Rivh og Krf er altfor lang tid. Det viser seg også vanskelig å besette en 50 % stilling, og vi foreslår derfor å utvide denne til en 100 % stilling for å få rekruttert og for å bedre utredningskapasiteten.

Nr 2: Kompetansetiltak og økt lærertetthetFor å styrke muligheten til å nå ønskede læringsmål ønsker V, RiVH og Krf å styrke grunnskolens budsjett med kr 700.000,- til kompetansehevende tiltak og økt lærertetthet.

Nr 3: Avsetning til disposisjonsfondDet er etter vår mening satt av for små buffere i formannskapets budsjettinnstilling, og vi foreslår derfor å sette av en driftsbuffer på kr 500.000,-. Denne kan også rettes inn mot oppfølgingen av evt. tiltak som Omsorgsplanen vil skissere.

Nr 4: Salg av 40 gjennomgangsboliger til et heleid kommunalt selskapVenstre, RiVH og Krf mener at kommunen bør legge opp til et salg av 40 av 80 gjennomgangsboliger til et heleid kommunalt selskap tilsvarende en verdi på ca. 50 mill. kroner. Dette vil frigjøre midler til å redusere gjeld og spare Rælingen kommune for rente- og avdragsutgifter.

Verbal forslag:

1) Fakturering av kommunale avgifter endres fra to ganger i året til kvartalsvis.

Begrunnelse:
Å legge om til en kvartalsvis fakturering av kommunale avgifter vil, etter V/RiVHs mening, være en fornuftig avveining mellom effektiv utfakturering og at fakturabeløpet kan bli for stort for enkelte innbyggere ved halvårlige terminer.

2) Forslag til nye styringsmål for læring i skolen (5. og 8. trinn):

•Minimum 80 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 2 (skala 1-3) eller høyere på de nasjonale prøvene på 5. trinn.
•Minimum 80 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 3 (1-5) eller høyere på de nasjonale prøvene på 8. trinn.

Begrunnelse:
Nåværende målsetning for læringsutbytte (jrf. Handlingsprogram s. 20, 3. kulepunkt) er etter vår oppfatning noe upresist. Det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) "Kvalitet i skolen" at skoleeier og skoler oppfordres til å lage konkrete målsetninger for hva de skal oppnå.

Tidligere i år behandlet kommunestyret "Årsrapport — Kvalitetsvurdering av grunnskolen". Her fremkommer det at Rælingen ikke når noen av de vedtatte målene ift. nasjonale prøver.

V, RiVH og Krf mener derfor det er riktig å presisere målsetningene for læringsutbytte i fagene engelsk, regning og lesning, målt gjennom de nasjonale prøvene for 5. og 8. trinn. Presiseringen av læringsmål må sees i sammenheng med vår foreslåtte styrkning av grunnskolebudsjettet med kr 700.000,-.

3) Forslag til tydeligere målsetninger knyttet til næringsutvikling

Utbygging og næringsutvikling:

Et tillegg i Styringsmål, andre kulepunkt, s. 15:
"Utvikle et sentrumsområde på Fjerdingby som bidrar til trivsel, identitet, aktivitet med næring som en viktig del for utviklingen av stedet.

Forslag til nye kulepunkter under strategi s. 15:
•Tilrettelegge og stimulere til utvikling av arbeidsplasser som gir innbyggere nærhet til daglighandel og bidrar til mindre transport.
•Arbeide for ny verdiskaping i landbruket med basis i ressurser som finnes i vann, skog og landskap og med basis i den kompetansen som finnes i landbruket.
•Sikre at det arbeides gjennom hele utdanningsløpet for barnas langsiktige utvikling til aktivt samfunnsbidrag og arbeidsliv. Elevene skal få tilbud om å delta i ungt entreprenørskap og etablere ungdomsbedrifter og derigjennom stimuleres til kreativitet og senere næringsetablering.
•Kommunen vil være offensiv på forholdet mellom næringsutvikling og arealdisponering ved å ta utgangspunkt i at næringsarealer skal være behovsbaserte, attraktive, egnede og sentrumsnære.

Begrunnelse:
Handlingsprogrammet fremstår som vagt ift. strategi og målsetninger for å styrke næringsutviklingen i kommunen. Handlingsprogrammet bør i langt større grad ta inn budskap og formuleringer fra kommunens vedtatte strategidokument for næringsutvikling. V, RiVH og Krf ser dette som en sentral del i å ytterligere forsterke Handlingsprogrammets budskap om å styrke innbyggernes sosiale og fysiske tilhørighet til kommunen, samt målsettinger om miljø, bærekraftig utvikling og stedsutvikling.

4) Rådmannen bes legge frem en sak om reduserte byggesaksgebyrer for passivhus og lavenergihus

Begrunnelse:
Passivhus og lavenergihus vil være gode virkemidler for å utvikle Rælingen til en mer miljø- og energivennlig kommune. Vi ønsker derfor at rådmannen legger frem en sak som belyser omfang og konsekvenser av å innføre rabatt på byggesaksgebyrer for å stimulere til økt etableringen av denne typen miljøvennlige hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**