Idrett handler om folkehelse og livskvalitet

I 2006 tok Trøndelagsrådet initiativet til å få utarbeidet et idrettspolitisk manifest for Trøndelag. Manifestet ble underskrevet av Nord- og Sør Trøndelag Idrettskrets, Trondheim kommune og Nord- og Sør Trøndelag fylkeskommune, sier fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen. Hun fortalte om arbeidet med idrettspolitisk maifest i fylketinget etter en interpellasjon fra Torkil Berg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

Formålet for manifestet var å få trønderne til å delta mer i fysiske aktiviteter. Behovet for å ta bedre vare på idrettstalenter og behov for å modernisere idrettsanleggene i regionen ble også påpekt. Manifestet ble bygd opp rundt fem utfordringer i trøndersk idrett: fysisk aktivitet, frivillighet
idretts- og friluftslivsanlegg, store arrangement og sunne vinnerkulturer

Vi er nå i det fjerde og siste året for manifestet. De effekter og resultater vi har sett etter 2006 er det vanskelig å knytte direkte til idrettspolitisk manifest. Fylkesrådet har i samme periode hatt sterk fokus på utbyggingsplaner innenfor videregående skole inkludert moderne idrettsarena, som for eksempel Campus Steinkjer og Arena, Stjørdal i tillegg til toppidrettssatsing i den videregående skole.

Effekten av manifestet isolert sett vil være utfordrende å svare på, og partene har derfor planlagt en ekstern evaluering. Resultatene av denne evalueringen forventes å foreligge i løpet av våren 2011. Det mest synlige resultatet en kan se så langt, er utvikling av nettverk mellom aktører i Trøndelag, bedre samarbeidsklima, felles konferanser og seminarer. I tillegg er det utviklet en felles anleggsplan for store anlegg og en felles arrangørhåndbok.

Tema og prosjekt det har vært samarbeidet om, er idrettsanlegg i kommunal planlegging, den fysiske skolesekken, aktiv og engasjert ungdom og gode arrangement. Videre har nok manifestet vært en god måte å synliggjøre og markedsføre idrettens rolle på i Trøndelag.

Når det gjelder en eventuell videreføring av intensjonene i idrettspolitisk manifest, så vil vi i fylkesrådet avvente den eksterne evalueringen før vi tar en beslutning om hvordan samarbeidet skal tas videre. Det vil også drøftes med de andre samarbeidspartnerne hvilke alternativ vi har for videreføring, og hva som er mest formålstjenlig.

Det er viktig å stimulere til aktivitet og ha sterkt fokus på dette også i framtida. Det handler om folkehelse og livskvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**