Parlamentarisme

Venstre støtter ikke parlamentarismemodellen for fylkestinget i Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres innlegg i debatten under fylkestingsbehandlingen av Sak 132/10 Parlamentarisme.

Det kan av vedtaket fra komiteen se ut som Venstre støtter innstillingen om videreføring av parlamentarismen i Nordland. Det er imidlertid ikke riktig. Undertegnede var ikke tilstede i komiteen under behandlingen av denne saken, pga. forsinkelser i flytrafikken i Europa.

Venstre ønsker en styringsmodell som fremmer gode politiske løsninger for samfunnet.
Nordland Venstre har et årsmøtevedtak på at vi primært ønsker formannskapsmodellen som styringsform i fylket. Både Venstre, Krf., SV, SP og Kystpartiet(?) var i mot innføring av parlamentarisme da det ble innført.

Venstre er prinsipielt for maktspredning og åpenhet. Venstre innførte parlamentarismen i Norge og har alltid vært en forsvarer av den i nasjonalforsamlingen der den lovgivende makt sitter. Dette gir et tydelig skille

Gatas Parlament

Foto: Copyright Gatas Parlament.

mellom vår tredelte statsmakt. Når vi ikke synes det er den beste styringsformen i kommuner og fylker er det fordi oppgavene her er en annen, der kommunestyre/fylkesting utøver politisk saksbehandling og beslutninger innenfor gitte økonomiske rammer og forvaltningsmessige delegerte oppgaver. Venstre ønsker derfor primært en styringsform som sikrer bred og aktiv deltagelse fra både posisjon og opposisjon, og der mindretallet blir hørt før beslutninger tas. Dette tror vi bedre kan ivaretas innenfor en formannskapsmodell.

I endringsforslag til kommuneloven som planlegges iverksatt etter valget 2011 blir kravet til møteoffentlighet skjerpet. Politisk saksbehandling skal bl.a. foregå i åpenhet og ikke lukkede møter. (Nå er kravet at bare vedtakene skal være offentlige, og mange lukker møter i budsjettarbeidet) Jeg går ut fra at dette også vil gjelde i fylkeskommunen og ikke bare i kommunene.

Parlamentarismen har klare fordeler ift. å legge tilrette for å kunne utøve en proaktiv politisk ledelse. Det er politikerene som har styringen i tett dialog med administrasjonen i daglig drift.

Problemet er at det kommer på bekostning av å kunne hente ut det beste fra alle politiske partier. Parlamentarismen som system har bl.a ei målsetting om å tydeliggjøre skillelinjene i politikken.

Vi legger da opp til et system som dyrker uenighet og fremmer maktbruk hos posisjonen, på bekostning av gode forslag fra opposisjonen. Dagens komitèsystem ifb. med Fylkestinget fungerer i realiteten ikke som politiske verksted. Begge fløyer er “låst” med hensyn til å ta en åpen debatt. Det eneste som avklares er hvorvidt vi er ening eller ikke ift. innstillingen.

Venstre er tilhenger av at Nordland Fylke styres etter prinsippet om å finne de beste løsningene, uansett parti-tilhørighet. Kanskje er den form for konsensus-tenkning naiv og lite partipolitisk forankret? Likefullt mener jeg det er mer hensiktsmessig å bruke ressursene til å fremme gode løsninger, mer enn å spisse politiske fronter og skylde på hverandre når ting ikke fungerer.

Venstre støtter en formannskapsmodell der komiteene representert med både posisjon og opposisjon får en mer reell mulighet til å påvirke utviklingen av Nordlandssamfunnet.

Det gir maktspredning og en mer kontruktiv anvendelse av de politiske ressursene i fylket.

Det viktigste uansett styringsmodell er hvordan vi reelt praktiserer styringen.

Takk!

Bjørg Helene Jensen
Gruppeleder fylkestingsgruppen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**