Venstre tar fem viktige grep for framtida

I disse dager legger alle opposisjonspartiene fram sine alternative statsbudsjetter. Dette er kanskje det viktigste verktøyet for å skille partiene fra hverandre og for å kontrollere om det er sammenheng mellom hva partiene sier, og hva de gjør. Tydelige prioriteringer og markant politisk vilje til å prioritere framtida står sentralt i Venstres budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Budsjettet har fem hovedprioriteringer:
1) En gjennomført satsing på flere arbeidsplasser, særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, kombinert med en målrettet satsing på å få flere i arbeid.
2) En kraftig og målrettet satsing på nyskaping, forskning og utdanning.
3) En gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, spesielt innen jernbane, kollektivtransport og tiltak for å redusere de norske klimautslippene.
4) Fattigdomsbekjempelse; spesielt blant barn og unge.
5) Et langt mer miljøvennlig og "sunnere" skatte- og avgiftsopplegg.

På alle disse områdene foreslår Venstre satsinger som er innebærer flere milliarder i målrettede tiltak ut over det regjeringen legger opp til. Dette gjøres innenfor det samme økonomiske handlingsrom og oljepengebruk som regjeringens budsjettforslag for 2011.

Venstre vil forbedre rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og småbedrifter spesielt. For oss er det en hovedoppgave å forenkle hverdagen til bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter. Derfor vil vi bl.a. opprette et eget norsk Regelråd etter en svensk vellykket modell, som bidrar til mindre byråkrati. Vi vil også gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter til sosiale ordninger som andre arbeidstakere, bl.a. gjennom rettigheter til sykepenger og pleie- og omsorgspenger ved omsorg for egne små barn, og ved sykdom under svangerskap med øvrige arbeidstakere.

Venstre gir regjeringen betinget ros for den økte satsingen på jernbane i budsjettforslaget for 2011. Vi mener likevel det er behov for et krafttak langt ut over dette til jernbane og kollektivtransport. Dette henger nøye sammen med den øvrige klima- og miljøpolitikken. For å møte en framtidig økning i transportbehovet må vi bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. 1,2 mrd kroner til dette er en av Venstres hovedprioriteringer i vårt alternative statsbudsjett for 2011.

Venstre vil bruke 2,2 milliarder på å bekjempe fattigdom i Norge, og fattige barnefamilier skal være hovedmottakerne av pengene. Vi har omprioritert for å få til en ordentlig fattigdomsbekjemping. Det mener vi regjeringen også burde gjøre, og Venstre har vist hvordan det er mulig. Barn velger ikke sin egen barndom, derfor skal ikke barn måtte oppleve en barndom i fattigdom.

En offentlig skole av høyest mulig kvalitet er vår førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet. Venstre forslår derfor å bevilge 487,5 mill. til målrettede tiltak til videreutdanning, kompetanseheving og rekruttering av lærere. Regjeringen bruker de store pengene på å utvide skoledagen, skolefrukt og lovpålagt leksehjelp med lærere som ikke finnes. Dette er et godt eksempel på regjeringens feilslåtte prioriteringer. Vi prioriterer flere og bedre lærere, fordi det er viktigst for en bedre skole.

– Og for øvrig mener jeg at boligskatten bør utfases!
Ann-Christin K. Willumsen

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**