Styrking av idrettslinjen på Kirkeparken videregående skole

Det blir fremmet en interpellasjon til bystyrets møte 13. ev 15. desember om å hva kommunen kan gjøre for å utvide idrettslinja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fotball, frivillighet

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Interpellasjonen lyder som følger:
I en interpellasjon i fylkestinget 21. oktober 2010, ble det henvist til flytting av Wang skole og debatten/ønsket i Moss om å styrke idrettslinjen i videregående opplæring i byen.

Fylkesordføreren ble stilt følgende spørsmål:
"Mener fylkesordføreren det er en reell mulighet for å utvide tilbudet innen idrettsfag i Moss fra høsten 2011?"

I svaret ble denne muligheten avvist, selv om det ble vist til at stor øking i søkingen til neste høst kan gi grunnlag for utvidelse av linja fra en til to klasser pr årstrinn slik det er kapasitet til på Kirkeparken. Vi oppfatter at dette kan gjøres med relativt små økonomiske konsekvenser og at skoleadministrasjonen i fylkeskommunen ikke er negativ til dette.

Fylkesordføreren konkluderer i sitt svar med følgende:
"Opprettelse av toppidrett eller utvidelse av tilbudet på idrettsfag i Moss er ikke i tråd med gjeldende økonomiplanvedtak og pågående effektiviseringsarbeid. Det er dessuten liten grunn til å tro at nærings-/arbeidslivet har noe behov for toppidrett/økt volum på idrettsfag, selv om det vil være berikende for idrettslivet i Mosseregionen.

Fylkesordføreren vil derfor ikke ta noe initiativ til å etablere toppidrett ved Kirkeparken eller utvide tilbudet innenfor idrettsfagene i Moss — utover de som måtte være konsekvensen av de årlige ordinære vurderingene som gjøres ut fra søkningen hvert år."

I debatten viste fylkesordføreren for øvrig til henvendelse fra ordføreren i Moss angående tilbudet. Flere politikere i styringsflertallet i Moss har uttalt seg positivt til det lokale initiativet som er tatt for å styrke idrettslinja på Kirkeparken. Vi håper derfor styringsflertallet i Moss har fulgt opp sine uttalelser og iverksatt et arbeid for å kunne påvirke fylkeskommunen til å styrke idrettslinjen i Moss.

Spørsmål til ordføreren:
Kan ordføreren redegjøre for hvilke planer Moss kommune har for å kunne styrke idrettslinjen på Kirkeparken, som utvidet breddetilbud og/eller toppidrettstilbud?

Sindre Westerlund Mork Erlend Wiborg
Gruppeleder for Venstre Gruppeleder for FrP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**