-Er ikke ordføreren klar over at hun har plikt til å følge politiske vedtak?

Runolv Stegane (V) stiller i en interpellasjon til ordfører Kari Ask kritiske spørsmål omkring hennes manglende oppfølging av politiske vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Runolv Stegane

Foto: Finn Dale Iversen

– Er ikke ordføreren klar over at hun har plikt til å følge vedtak gjort av formannskap og kommunestyre, og at det er innholdet i vedtakene hun skal kommunisere både innad i organisasjonen og utad? Dette er et av flere kritiske spørsmål Stegane stiller.

Han er svært forundret over at ordføreren stemmer sammen med flertallet i formannskapet, men synes å ha en helt annen mening når hun uttaler seg til media og når hun omgås administrasjonen på Kommunehuset.

– Det er dessverre ikke første gangen dette skjer. Jeg har sett meg lei på dette og forventer nå klare og oppklarende svar fra ordføreren, sier Stegane.

INTERPELLASJONEN I MØTE 17.12.:
Ordføreren har plikt til å følge opp politiske vedtak
Formannskapet i Sigdal vedtok i budsjettinnstilling 2. desember en rekke punkter der det forventes en klar forbedring i kommunens organisasjon og service overfor innbyggerne:
Rådmannen skal på nyåret legge fram en plan for disponering av ressursene i teknisk etat og innen landbruk
Det skal legges fram sak for kommunestyret som dokumenterer vedtatt avgiftsnivå i forhold til selvkostprinsippet
Formannskapet skal i løpet av 1. halvår 2011, i samarbeid med rådmannen, gå kritisk gjennom kommunens aktivitets-og driftsnivå (grunnlag for budsjett 2012)
Vedtak gjort av kommunestyret om ny sak, eventuelt ny vurdering ved budsjettbehandling skal følges opp f.eks. vedtak om ny vurdering av en sak ved
Det var et samla formannskap, inkludert ordfører, som vedtok dette. I Bygdeposten 14.12. uttaler ordfører Kari Ask seg på en måte som tyder på at hun prøver å distansere seg fra vedtakene. Ordføreren forteller at hun i lang tid har vært i dialog med kontrollutvalget, og at hun forholder seg til tilbakemeldingene hun får derfa. Det er et urovekkende utsagn, siden kontrollutvalget også skal kontollere ordføreren.
Det er en oppsiktsvekkende nyhet at ordføreren er godt kjent med kontrollutvalgtes vedtak om å foreta en forvaltningsrevisjon av teknisk etats arbeid, uten at hun har funnet grunn til å fortelle formannskapet om dette.
Enda verre blir det når ordføreren gjenom Bygdeposten legger fram synspunkter hun ikke hadde i formannskapet. Hun sier faktisk at vi skal vente med å gjøre noe til etter forvaltningsrevisjonen er ferdig, og at vi så skal overlate til rådmannen å sette i verk nødvendige tiltak. Det vil, i beste fall, være en gang utpå våren. Resultatet av en forvaltningsrevisjon skal selvfølgelig legges fram for kommunestyret. Etter vedtak der, kan rådmannen handle, på vegne av kommunestyret.
Det er grunn til å stille spørsmål om ordføreren er klar over sin plikt til å være lojal overfor vedtak i formannskap og kommunestyret, selv om hun skulle være uenig.
Ordføreren har møte-og talerett i kontollutvalget. Utover dette bør en ordfører være uhyre forsiktig med å blande seg inn i utvalgets arbeid. Da vil det kunne stilles tvil både om ordførerens og utvalgets troverdighet.

Ut fra dette har jeg følgende spørsmål til ordføreren:
1) Står ordføreren inne for sine uttaleser til Bygdeposten, eller står hun ved det hun stemte for i formannskapet?

2) Er ikke ordføreren klar over at hun har plikt til å følge vedtak gjort av formannskap og kommunestyre, og at det er innholdet i vedtakene hun skal kommunisere både innad i organisasjonen og utad?

3) Ser ikke ordføreren faren for at det kan stilles tvil om troverdighet når det nå har blitt kjent at hun, uten å infomere formannskap og kommunestyre, har ført en hemmelig dialog med kontrollerende organ om rutinene og forvaltninga innen teknisk etat helt siden våren 2010?

Runolv Stegane
kommunestyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**