Ambisiøse mål for regional utvikling

Venstres gruppeleder i fylkestinget, Trond Prytz, er fornøyd med at fylkeskommunen viser ambisiøse mål for regional utvikling i budsjettet for 2011. -Det er vedtatt ambisiøse planer for fylkesvegene og det planlegges investeringer for nærmere 270 millioner kroner i 2011 og nærmere 1.289 millioner kroner for hele fireårsperioden, sier Prytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

Nord-Trøndelag skal være et attraktivt fylke å bo i. Ungdommene har utfordret fylkestinget og ønsker seg et Nord-Trøndelag som framstår som et mer moderne og framtidsrettet fylke. Dette er et viktig signal. Arbeidet med bolyst, attraktivitet og rekruttering må prioriteres høyere. Regionalt utviklingsprogram har i 2011 en økonomisk ramme på over 161 millioner kroner. Dette skal bidra til økt verdiskaping, livskvalitet og en positiv samfunns- og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. De kommunale og regionale næringsfondene styrkes i årets regionale utviklingsprogram, og man oppmuntrer til regionalt samarbeid mellom kommuner. Flere industrimiljø møter store utfordringer de neste par årene. Derfor er det avsatt midler til omstilling i flere kommuner i fylket.

Planlegging av arbeidet med nye Fylkesveg 17 mellom Namsos og Steinkjer er i gang. Byggingen av Fosen-vegene er igangsatt. Opprustning og legging av fast dekke på de «gamle» fylkesvegene vil fortsette framover. Midlene som kom som følge av forvaltningsreformen i fjor, blir videreført i 2011, sier Prytz.

Det er et klart mål å prioritere drift og vedlikehold på fylkesveger, for å stoppe forfallet og for å ta igjen opparbeidet etterslep. Dette er krevende, ikke minst fordi kostnader til driftskontrakter og til vedlikehold har økt. Det legges stor vekt på økt trafikksikkerhet.

-Vi legger til rette for et løft på asfaltprogrammet. Vi forserer asfalteringen av de gamle fylkesvegene, og bruker 63 millioner ekstra på dette. Totalt budsjetteres det med å bruke 174 millioner på asfaltprogrammet i 2011, sier Prytz.

Å legge trekkrør for fiber i forbindelse med utbedring og opprustning av fylkesvegnettet er viktig for å nå et langsiktig mål om bredbåndsfiber i alle deler av fylket. Et godt tilbud på bredbånd har også betydning for bolyst og livskvalitet. I 2011 vil vi fortsette dette arbeidet og vi definerer trekkrør som en del av infrastrukturen i forbindelse med utbedring og opprustning av fylkesvegnettet.

Det ble I 2010 opprettet et innvandrerråd som en videreføring av toleranseprosjektet.

Det er bevilget midler til en sekretærfunksjon for Trøndelagsrådet i en to-årsperiode.

De viktigste mål for regional utvikling i 2011 vil være:
·Standardheving på fylkesvegnettet og økt andel fastdekke
·Videreutvikling av kollektivtilbudet/ bestillingstransport i fylket gjennom satsingen «Kollektivtrafikk i distriktene»
·Fokus på næringsutvikling i utviklingsarbeidet
·Oppmuntre kommunene til regionalt samarbeid om næringsutvikling
·Fortsette arbeidet med utbygging av bredbånd og mobildekning i fylket
·Fokuset på sørsamisk næringsutvikling, kultur og språk videreføres

Tannhelse og folkehelse ble prioritert i budsjettet for 2010, og opprettholder sin tjenesteproduksjon og aktivitet i 2011. Fra 2011 får 19- og 20-åringer gratis tannbehandling i Nord-Trøndelag.

Arbeidet med å rekruttere nye tannleger og stabilisere bemanningen har gitt resultater. Det er i dag tilnærmet full tannlegedekning i Nord-Trøndelag. Tilstrekkelig bemanning er helt avgjørende om tjenesten skal være i stand til å sikre innbyggerne i alle deler av fylket et akseptabelt tannhelsetilbud. Derfor må stabilisering og nyrekruttering fortsatt ha et hovedfokus. Investeringer i nye, moderne tannklinikker er et av virkemidlene for å nå målet.

-Gjennom økning av det årlige tilskuddet til HUNT forskningssenter legger fylkeskommunen til rette for videre utbygging av både lokalitetene og fagmiljøet i Levanger, avslutter Prytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**