om byutvikling i Hamar

Hamar som by er nå inne i en svært spennende, avgjørende og framtidsrettet utvikling, der mange faktorer etter hvert ser ut til å falle på plass

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kino

Foto: Sesselja Bigseth

Med nytt kulturhus, med oppgradert Ankerskogen-anlegg, med nyskapte, flotte torg, hvor Stortorget også må formes slik at vi framhever den fine Domkirka vår, videre med fantastisk nye kvartalsutbygginger, med Espern og Martodden, Nordre Hamar, med Børstad Idrettspark, med kunstgress på Briskeby, med nytt, storslagent kjøpesenter som med kontakt mot framtidige nye Strandsonen vil framelske nytt liv i sentrum (!) – med Nestlé og mer til — legg sammen alt dette, og du får attraktivitet og tilflytning, nye arbeidsplasser og mer innovasjon!
Kreativitet er for meg å sette sammen kjente elementer på nye måter — det er nettopp det vi i Hamar Venstre nå gjør i Innlandshovedstaden, sammen med gode politiske kolleger!
Myndiggjøring – Utviklingen av byen vår er av stor betydning for vår egen og våre etterkommeres opplevelse av tilhørighet og livskvalitet. By- og stedsutvikling handler om å legge forholdene bedre til rette for en mer mangfoldig næringsutvikling, økt lokal verdiskaping, kulturaktiviteter og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger.
Skal vi lykkes, må vi imidlertid åpne opp lokaldemokratiet og invitere til bred lokal deltakelse, med reell folkelig påvirkning i våre by- og stedsutviklingsprosesser. Erfaringer fra lokale areal- og kommuneplanprosesser hvor hele lokalsamfunnet involveres gjennom plansmier og andre former for åpen deltakelse er entydige. Folk vil mer enn gjerne delta og bidra med synspunkter, diskutere og påvirke hvilke rammer som skal legges for lokalsamfunnets fremtid. Det som skal til er å gi folk en reell mulighet til å delta.
Hamar Venstre vil myndiggjøre borgerne og styrke folks muligheter til å forme sin egen framtid, både som enkeltmennesker og som deltakere i et demokratisk fellesskap. Derfor vil vi i Venstre også arbeide aktivt for å skape bredere og mer reell lokal deltakelse i by- og stedsutviklingsprosessene. Vi vil gi alle en reell mulighet til å påvirke sitt eget lokalsamfunns fremtid.

Sellafield anlegget

Foto: ?

Inkluderende by – Gjennom åpne by- og stedsutviklingsprosesser vil Hamar Venstre:
– Bygge et levende lokalsamfunn basert på åpne demokratiske prosesser som fanger opp folks behov, ønsker og forhåpninger
– Fremme identitetsbygging og skape lokal stolthet til eget lokalsamfunn gjennom aktiv involvering og enda bredere lokal medvirkning i de lokale plan- og utviklingsprosessene
– Videreutvikle lokalsamfunnets unike kvaliteter og fremme forståelse for miljøvennlig arealbruk, god byggeskikk og verdsettelse av estetikk i stedsutformingen
– Fokusere på sentrumsutvikling som skaper levende og trivelige møtesteder for mennesker, kultur, næringsliv og handel —med færre sjelløse shoppingsentra
– Legge vekt på utforming av attraktive og menneskevennlige steder som inviterer til en mer mangfoldig og dynamisk næringsutvikling og flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser
– Legge til rette for at folk i større grad kan arbeide i nærheten av der de bor
– Sikre at hensynet til sammenhengende grøntområder, grønne lunger og hundremeterskoger blir ivaretatt
– Fremme økt bruk av mer miljøvennlige oppvarmings- og energiformer, samt lettere tilgang til gode kollektivtransport-løsninger (se Hamar Venstres nye miljøbuss-satsing!).
Hamar Venstre vil gå foran i arbeidet med å gjøre by- og stedsutvikling til en sterkere drivkraft for en mer nyskapende, inkluderende og miljøvennlig Mjøsby!
Stein Frøysang
Hamar Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**