Stange Venstres alternative kommunebudsjett 2011

Venstres politikk har som mål å utvikle Stange til en fremtidsrettet kommune, gi barn og unge en trygg oppvekst og en god skole, i en kommune hvor det er trygt og godt å bo, hvor barna får en god grunnutdanning og der det skal være mulig å realisere yrkeslivet — uansett erfaring og kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stange – vekstkommunen der jord og himmel møtes!

Stange Venstre vil prioritere kultur og kvalitet i skolen høyere opp på kommunebudsjettet. Venstre vil bidra til å skape en serviceorientert og utadrettet kommune.

Hånda på rattet
Stange kommune har, uten unntak, blitt styrt av en ordfører fra Ap. Ved de to siste lokalvalgene har Ap mistet sitt rene flertall i Stange kommunestyre. Altså er det et økende antall innbyggere som ønsker et maktskifte i Stange. Mange saker de siste årene viser at det er behov for nye hender på rattet, og ikke minst ei politisk hånd på rattet. Saken om Tingvoldtorget er blitt en føljetong. Saken om Stenby skole er heller ingen vinnersak, det er vanskelig å forsvare å gå imot alle faglige uttalelser i en sak og tro at innbyggerne forstår hva som skjedde.

Vi har sett tidenes nedbygging av dyrket mark i Stange og manglende politisk vilje til å ta tak i små og store overskridelser på investeringstiltakene i kommunen.

Gjeldsgraden er bekymringsfull i Stange, og gjeld per innbygger nærmer seg kr 60 000,- Dette vil ikke Stange Venstre være med på. Flerbrukshallen i Ottestad er eksempler på saker vi ikke har råd til i denne økonomiperioden, men som posisjonen likevel prioriterer. Tomtevalget er omstridt og det bør gjennomgås på nytt, med mål om å spare matjord.

Det gjøres få, om noen, endringer eller prioriteringer i budsjett og økonomiplaner fra den politiske ledelsen. Gang etter gang ser vi at den politiske ledelsen overlater prioriteringene til rådmannen og administrasjonen. Den politiske posisjonen i Stange skaper et rådmannsvelde.

Miljø og klimaplanen må følges opp i praksis. Venstre støtter derfor rådmannens forslag om å prioritere energiøkonomisering i kommunale bygg.

Stange Venstres alternative budsjett 2011

Utgangspunktet for Stange Venstres alternative budsjett er rådmannens forslag til budsjett for Stange kommune i 2011. Budsjettet legges fram med en nedtrappingsplan for eiendomsskatten.

Det er utfordrende både for administrasjonen og de politiske partiene at budsjettvedtaket i Statsbudsjettet skjer så sent på året. Hva med å se til Sverige, der budsjettene for kommunene vedtas på våren.

Venstre mener det er behov for en større gjennomgang av kommunens økonomiplan for de kommende år, for å vise en mer klar politisk styrt utvikling av kommunen.

Stange Venstre har ikke mottatt detaljhefte for virksomhetene og det har derfor ikke vært mulig å finregne på alle tallene. Dette budsjettet er en retning og en prioritering, ikke matematisk etterprøvbart.

Endringer driftsbudsjettet

Økt kvalitet i skolen
Venstre vil prioritere tiltakene i Strategisk skoleplan og jobbe for økt tilpasset opplæring for den enkelte elev. Venstre vil prioritere mer til videre- og etterutdanning av lærere. Kort sagt mer til kvalitet og mindre til det som vi mener er foreldrene har et viktig ansvar; ernæring.

Flere skolebygg, deriblant ungdomsskolene i Stange kommune er nedslitte og spesielt Ottestad ungdomsskole er overfylt. Venstre vil prioritere nybygg og rehabilitering av Ottestad ungdomsskole i kommende periode. I 2012 vil vi sette inn opprusting av Stange ungdomsskole inn i økonomiplanen, men her må vi vente på kostnadsrammen fra administrasjonen. Posisjonen har tatt ut rehabilitering av Romedal og Stange ungdomsskole og prioriterer flerbrukshall og ny Stenby skole i stedet.

Vi ser over flere år en nedgang i elevtallet ved Tangen og Stenby barneskoler. Stenby skole har per i dag for få elever og for sårbart sosialt miljø til å gi spesielt de eldste elevene et fullverdig skoletilbud. Vi må konsentrere oss om å styrke og oppruste Tangen barneskole. Et samlet faglig skolefaglig miljø anbefaler ikke å bygge skoler der elevtallet er så lavt som det vil bli på Stenby. Stange Venstre sa som eneste parti nei til bygging av ny Stenby skole på Espa.

Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Åpenhet om skolens sterke og svake sider gjør det mulig for foreldre, lærere, rektorer og politikere å engasjere seg i hvordan skolen kan bli bedre.

Kultur og idrett
Stange Venstre reagerer sterkt på kuttene i budsjettet for kultur og fritid, som er foreslått i rådmannens forslag. Denne sektoren har ikke tatt del i veksten i Stanges kommunebudsjett de siste år, men skal tas med når det kommer til kutt. Dette kan ikke Venstre være med på. Her ønsker vi et bredt politisk samarbeid for å hindre dette kuttet.

Stange Bibliotek
Stange Venstre vil prioritere en utvidet bemanning ved Stange bibliotek. Gjennom det gode arbeidet som gjøres av de ansatte, fungerer biblioteket som et sentrum for kulturarrangementer i Stangebyen. Et verdifullt tilbud for innbyggerne i Stange. Stange bibliotek fungerer også godt som et ledd av integreringen av innvandrere i Stange og som et godt servicetilbud til skolene. Dette må styrkes.

År 2011 2012 2013 2014
50 % stilling Stange bibliotek 300 300 300 300

Kulturskolen
Venstre vil prioritere en økning i tilskuddet til kulturskolen. Vi ønsker også at arbeidsgiveransvaret for instruktører og dirigenter legges inn under kulturskolen for å gi en håndsrekning til korpsene i kommunen.

År 2011 2012 2013 2014
Økt bevilgning til kulturskolen 200 200 200 200

Lag og foreninger
Venstre vil prioritere en økning i tilskuddene til lag og foreninger.

År 2011
Økt bevilgning til lag og foreninger, ekstraordinært 200

Frivillighetssentralene i Stange
Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene.

År 2011
Økt bevilling til frivillighetssentralene, ekstraordinært 200

Endringer skole og kultur, oppsummert med inndekning
Tiltak 2011 2012 2013 2014
Påplussing av driftsbudsjettet
Etter og videreutdanning av lærere 500 500 500 500
Økt læringsutbytte, strategisk skoleplan 300 300 300 300
Redusere behovet for spesialundervisning 1000 1000 1000 1000
Økt administrativ ressurs skoler 1100 1100 1100 1100
Kultur og idrett, se tekst lengre ned 900 500 500 500
Sum påplussing drift 3800 3400 3400 3400

Inndekning driftsbudsjettet
Innsparing drift nedlegging av Stenby -1 000 -1 500 -1 500 -1 500
Felles reserve -1 700 -1000 -1000 -1000
Avvikle ekstra timetall 4.trinn -500 -1200 -1200 -1200
Frukt og grønt i ungdomsskolen, avvikle -623 -623 -623 -623
Sum inndekning drift 3823 4123 4123 4123

Omsorg med verdighet
Eldre skal få et omsorgstilbud med verdighet og gjerne også med mer valgfrihet. Mange eldre og pleietrengende har ofte sammensatte og kompliserte sykdomsforhold.

Det er viktig å legge tilrette for både korttids rehabiliterings- og avlastningsplasser. Samtidig må vi satse på gode hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo i sine hjem så lenge de ønsker og kan. Det viktigste vil til enhver tid uansett være den menneskelige ressursen som settes inn for å gi tjenester.

Stange Venstre vil øremerke en av kommunens vaktmestere til å jobbe med enkle tilretteleggings- og tilpassingstiltak i hjemmene til eldre, slik at de kan bo lengre hjemme. Et samarbeid med det frivillige arbeidet som utføres i regi av frivillighetssentralen og lag og organisasjoner vil bygge opp under dette.

Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene.

Andre tiltak

Utviklingen av dobbeltspor for jernbane og firefelts E6 gjennom Stange, har vist at lokaldemokratiet ble satt på sidelinjen. Dette må vi trekke lærdom av. De samfunnsmessige konsekvensene for Tangen tettsted blir store som følge av de nye kommunikasjonene som kommer. Dette krever god planlegging, slik at vi i Stange styrer denne utviklingen og at ikke utviklingen styrer oss. Det haster med å komme i gang med tettstedsplanlegging i Stange sør. Dette ønsker Stange Venstre å organisere som et prosjekt, med oppstart i 2011.

Tiltak 2011 2012 2013 2014
Kommunedelplan Tangen, prosjekt, påplussing 100 200 300 300
Fond avsetting til inndekning -100 -200 -300 -300

Inndekning prosjekt kommunedelplan Tangen tas fra bevilgningen fra Staten, erstatningsbeløpet for gamle Stenby skole, som er satt av til eget fond.

Avvikle eiendomsskatten
Venstre vil avvikle eiendomsskatten i Stange. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning, som rammer de med lav inntekt sterkt. Eiendomsskatten reduseres med ca 1 promille i økonomiplanperioden.

Tiltak 2011 2012 2013 2014
Nedtrapping eiendomsskatten, red. inntektssiden 5000 5200 7500 9000

Avvikle lønnet varaordførerstilling
I en presset økonomisk situasjon er det nødvendig å se på flere tiltak. Venstre ønsker å avvikle lønnet varaordførerstilling ut fra perspektivet at også det politiske miljøet må ta del i innsparingstiltak.

Tiltak 2011 2012 2013 2014
Avvikle lønnet varaordførerstilling -400 -470 – 470 – 470

Stange kommune har forpliktet seg til å jobbe for å redusere sykefraværet, som del av det å være en inkluderende arbeidslivskommune. Venstre vil øremerke en stilling til dette arbeidet, for å jobbe for arbeidsnærvær og for tilrettelegging av arbeidsforholdene for de med stor fysisk belastende jobber i kommunen. Målet er å redusere sykefraværet i Stange kommune gjennom fokus på arbeidsinnhold og enkle tilpassinger av det fysiske arbeidsmiljø. Det ligger en teoretisk innsparingsmulighet på ca 14 millioner kroner, da er sykefraværet rundt 5-6%. For å lykkes må det tilrettelegges og investeres noe i tiltak. 5,6 % er IA målet og Stange er IA kommune.

Tiltak 2011 2012 2013 2014
50% rådgiverstilling for å jobbe med inkluderende arbeidsliv, med mål å redusere sjukefraværet 300 340 340 340
Innsparing sykelønn -1000 -1500 -1700 -2500

Avvikling av eiendomsskatten 2011 — 2014, oppsummert og med inndekning driftsbudsjett

Tiltak 2011 2012 2013 2014
Påplussing av driftsbudsjettet
Nedtrapping eiendomsskatten, reduksjon inntektssiden 5000 5200 7500 9000
Stilling for inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging arbeid 300 340 340 340
Sum påplussing drift 5300 5540 7840 9340

Inndekning driftsbudsjettet
Avvikle lønnet varaordførerstilling -400 -470 – 470 – 470
Innsparing sykelønn -1000 -1500 -1700 -2500
Innsparing renter og avdrag, flerbrukshall, kjøkken -400 -1550 -3400 -3610
Innsparing renter og avdrag, ekstra.ord. nedbetaling lån -600 -800 -800 -800
Økt utbytte Stange Energi -2000 -1000 -1000 -1550
Økt utbytte boligforetaket -1000 -310 -560 -500
Kutt medlemskap Europakontor -40 -40 -40 -40
Sum inndekning drift 5440 5670 7970 9470

Endringer investeringsbudsjettet

Investeringer som tas ut av investeringsbudsjettet
Tiltak 2011 2012 2013 2014
Veg til Stenby skole -2 000
Bygging av Stenby skole og barnehage -50 000
Flerbrukshall Ottestad -20 000 -15 000
Kjøkkenløsning, Stange sykehjem -5 600
Sum reduksjon investeringer 77 600 -15 000

Påplussing investeringer
Hamar kulturhus, kjøp av eierandeler 5 000
Sum påplussing investeringer 5 000

Vegen til Stenby skole tas ut av budsjettet, i likhet med investeringene til bygging av ny Stenby skole og barnehage som Stange Venstre ikke har prioritert. Se tekstdel for nærmere redegjørelse.

Stange Venstre mener at Stange kommune ikke har råd til å bygge flerbrukshall i Ottestad i kommende fireårsperiode. Til det er lånebelastningen totalt i kommende periode for stor. Plasseringen av flerbrukshallen er også problematisk. Stange Venstre ønsker å vurdere tomteløsninger med mindre bruk av landbruksjord.

Stange Venstre ønsker heller ikke å prioritere en så stor investering i kjøkkenløsning ved Stange sykehjem. Vi ønsker en kjøkkenløsning basert på opprusting av eksisterende kjøkken ved de ulike avdelinger, samt en mindre investering ved Stange sykehjem. Konkret halveres investeringen til kjøkkenløsning i budsjettet for 2011.

Investeringer som tas inn i investeringsbudsjettet fra fond avsatt til bygging av ny Stenby skole.
Tiltak 2011 2012 2013 2014
Rehabilitering Tangen barneskole 10 000
Fond for bygdeutvikling Tangen og Stange sør 15 000
Nedbetaling av gjeld, ekstraordinært 10 000
Sum disponeringer investering 2011 35 000
Rest 15 000

Tangen barneskole er nedslitt og trenger sårt større lokaler. Dette vil Stange Venstre prioritere midler til i budsjettet allerede fra 2011.

Andre tiltak budsjett, som legges inn ved budsjettsaldering / årsavslutning regnskap 2010
Kunstgressgressbaner Stange, ekstraord. tilskudd 4 000
Inndekning kunstgress ved disponering av årsoverskudd 2010, samt vurdering av rådmannens fellesreserver per første halvår 2011 -4 000

Kunstgressgressbaner Stange, ekstraord. tilskudd 2011, finansieres ved disponering av deler av overskuddet for årsregnskapet for 2010.

Verbalforslag budsjett 2011:

1. En vaktmesterstilling omdisponeres fra nåværende oppgaver og settes til å hjelpe eldre hjemmeboende innbyggere med enkle tilpassinger av egen bolig. Enkle tilpassinger av private boliger gjør at eldre kan bo lengre hjemme. Dette er noe mange eldre selv ønsker og dermed er dette ett bidrag for å avhjelpe økte behov for omsorg, som følge av eldrebølgen.

2. Omdisponere avsetting til kjøp av gullklokke som belønning etter lang arbeidsinnsats i kommunen. Midlene til dette omdisponeres til opplæring av ledere i kommunen i personalhåndtering og i regleverk og praktisk oppfølging av sykefravær.

3. Administrasjonen utreder og forbereder salg av boliger som i dag leies ut på det ordinære utleiemarkedet. Kommunen må ha boliger for mennesker med særskilte behov, men ikke være aktør på utleiemarkedet og bidra til å øke leienivået for boliger i kommunen.
Kapitalen benyttes dels til å investere etter prioriteringene i boligsosial handlingsplan. Bygging av nye boliger for de med behov for tilrettelegging, unge psykisk utviklingshemmede prioriteres.
Deler av kapitalen benyttes til å redusere Boligforetakets gjeld. Administrasjonen kommer tilbake med en oversikt som viser virkninger for driftsbudsjettet fra 2012.

Ekstra verbalforslag i kommunestyremøte 15.12.2010 fra Stange Venstre

4. Stange Venstre er glad for de ekstra midlene satt av til renovering av kommunale bygg i budsjettet 2011. I renovering av skoler i Stange, bes administrasjonen prioritere toalettanlegg ved skoler som et prioritert område under renovasjon av kommunale bygg for året 2011.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**