Fullt trøkk for bybane

Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger vedtok torsdag planprogrammet for bybanen. -Det knytter seg glede til at vi med dette har fullt trøkk for bybanen, sier nestlederen i byutvikling, Venstres Helge Solum Larsen. -Vi følger en prosess som vil gjøre bybanen byggeklar i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

bybane trase bybanen

Foto: Bybanekontoret

Høsten 2009 forelå Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet på Jæren.
KVU for transportsystemet på Jæren konkluderte med et transportkonsept basert på høykvalitets kollektivtransport med bybane (konsept 3c).
KVU er nå til ekstern kvalitetssikring (KS1) og vurdering i Samferdsels- og Finansdepartementet før den blir gjenstand for sluttbehandling av Regjeringen. Arbeidet med bybaneprosjektet holder fram med utgangspunkt i lokalt valg av konsept, og det forutsettes at KVU blir godkjent sentralt.
Formålet med den vedatte planprosessen er tilrettelegging for etablering av bybane mellom sentrumsområdene Stavanger og Sandnes.

Da planprogrammmet ble behandlet i september i fjor fremmet Venstre forslag om
•Det vurderes høring av grovsilingsrapport som del av medvirkningsopplegg.
•Bybanekontoret må utvikle en klar kommunikasjonsstrategi i det videre arbeidet med kommunedelplanen, herunder bakgrunn for anbefalinger av trasevalg.
•Byplankontoret må prioritere arbeidet med å vurdere framtidig utbyggingspotensial i nærheten til foreslåtte holdeplasser og se til at nye prosjekter ikke låser muligheten for slik utvikling.

Forslagene er tatt hensyn til i planprogrammet. Grovsilingen vil komme til politisk behandling. Bybanekontorets kommunikasjon er klar og tydelig. Fortettings- og utbyggingspotensialet langs traseen er tatt inn som hovedgrep i Stavangers kommuneplan.

Bybanen på skinner

Foto: Tore Nilsen

-Det er viktig for oss å gi stor mulighet til påvirkning i forhold til trasevalgene, sier Solum Larsen. -Vi vet at det vil bli svært attraktivt å få bybanen nært seg. Prosessen må derfor muliggjøre denne positive konkurransen, det har vi nå sikret, sier han.

I kommunalstyret ble vedtaket fattet mot en stemme fra Frp. De øvrige partiene sluttet seg til planprogrammet og dermed de holdninger Venstre har lagt på bordet. Arbeiderpartiet som skal gjøre kamp mot bybane til en valgkampsak har ikke støtte for dette i den sittende partigruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**