Iveland Venstres program 2007-2011

Dette programmet gikk vi til valg på i 2007. Nå skal vi lage nytt program, og ønsker gjerne innspill fra deg/ dere på ting som må med i forslag til program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil:

Kommunens viktigste mål:

– Iveland kommune skal fremme åpenhet i forvaltning og styresett
-Å ha attraktive byggeklare tomter i tilknytning til våre 3 bygdesentra.
– God service ovenfor overfor alle innbyggere.
– Rettferdig fordeling av både sosiale ytelser og tjenester. Og en god kommuneøkonomi styring.
– Vi vil gjennomføre rusforebyggende tiltak og jobbe mot alkoholmissbruk blant barn og ungdom.

Befolkning og boligbygging
Venstre vil arbeide for:
-Å stimulere til en stabil befolkningsøkning i Iveland
– At bo- og driveplikt blir overholdt
– At noen av boligbyggerene også bygger leilighet for utleie til unge som søker bolig
-Å få klarert noen tomter årlig for spredt bebyggelse i kommuneplan

Skole og Barnehage
Venstre satser hardt på:
-Å sikre nok ressurser til den dagelige driften i skole og barnehage
– Sikre vedlikehold av bygningsmassen til Iveland kommune
-Å bidra til tilfredsstillende skolefritidsordninger og 11 måneders barnehagedrift i kommunen
-Å sikre nødvendige ressurser til de som har særlige vansker på skolen, både faglig og sosialt.

– Mobbing skal bekjempes.
– Et godt samarbeid mellom skole og hjem
– At videregående elever skal ha fritt skolevalg innen agderfylkene.
– Bevare dagens skolestruktur

Ungdom
Venstre vil:
– Arbeide for å skaffe flere muligheter for ungdom å treffes innendørs(et sted å være) enten i regi av kommunen, enten i regi av kommunen, private eller lag/foreninger
– At ungdommer kan få kommunale sommerjobber og andre jobbmuligheter i rimelig nærhet
– Gi gode vilkår for lag og foreninger som organiserer unge i bygda.
– Bedre tilbudet for uorganisert ungdom.
– Iveland Venstre vil ha en ungdomsleder
i minimum 50 % stilling.
Næringsliv
Venstre vil:
– At kommunen støtter oppstart av næringsvirksomhet med f.eks rentefrie lån til investeringer, rimelige tomter, gunstig leie el.
– At det etablerte arbeids- og næringsliv støttes aktivt for å trygge arbeidsplassene.

Helse og omsorg
Venstre mener:
– At kommunen må sikre de kommunale tjenestetilbudene lege, helsesøster, jordmor og tannlege
– At omsorgstrengende som ønsker det, bør få bo hjemme.
– Hjemmetjenester og avlastningsordninger må styrkes.
– Trygdeboliger må holdes, eventuelt økes etter behov, både i aust og vestbygda.

Demokratiet skal styrkes
– Det bør fremgå av møtereferatene hva representantene stemmer.
– Iveland kommune oppdaterer og videreutvikler hjemmesiden på internett
– Søke kontinuitet og bedrede forhold for ansatte i Iveland kommune.

Kultur og idrett
Venstre vil:
– Fremme et mangfoldig kultur — og idrettstilbud
– Sikre tilbud for alle aldere
– Arbeide for å bevare lokal kultur
– Frivillighetssentralen må gis nødvendig støtte

Natur og Miljø
Venstre vil:
– At kommende generasjoner skal sikres dyrkbar jord, ren luft, rent vann og naturopplevelser i skog og mark
– At kommunen her skal ta ansvar sammen med nærings- og interesseorganisasjoner for å sikre at natur og miljø blir brukt med varsomhet, og i pakt med økologiske prinsipper.
– Følge anbefalingene i kommunens energiplan.

Dette har Venstre oppnådd i forrige periode:

1. Styrket eldre omsorgen.
2. Grendehus på Vatnestrøm.
3. Utvidet barnehage tilbudet
4. Beholdt aksjene i Agder Energi
5. Bidradd til nye boligfelt
6. Vært en pådriver i forhold til næringsutvikling.

Her er våre kandidater:

Kandidat 1:

Odd Håvard Dahle er 44 år og gift
med Gunvor, og har to gutter og ei jente.
Han jobber offshore som arbeidsleder i
Fabricom A/S.
En periode som 1. vara til kommunestyret
1999-2003, og kommunestyre repr. og
formannskapsmedlem i perioden 2003-2007.

Kandidat 2:

Marius Brufjell er 22 år og singel.
Jobber for tiden i Color Line i
økonomiavd.
Har vært 1. vara til levekår i forrige
kommunestyre 2003-2007.

Kandidat 3.

Tellef Mitander er 36 år, og gift med Lise.
har 2 gutter Julian på 6 måneder og William
på 16 måneder.
Tellef driver eget blikkenslagerfirma og
bor i Fjermedalen.
Ny i kommunepolitikken.

Kandidat 4:

Olaf Engestøl er 18 år og singel.
Tar utdanning innen allmenne fag ved Hornnes VGS.
Ny i kommunepolitikken.

Kandidat 5:

Tove Berås er 45 år, og er gift med Gunvald
De har 8 barn fra 10 til 26 år.
Jobber som husmor og kjører
skolebussen.
Ny i kommunepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**