Realfagsatsing i videregående skoler i Nordland

Spørsmål under fylkestinget fra Venstre, med svar fra fylkesråd for utdanning Trud Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Realfaglig kompetanse er en forutsetning for å løse samfunnsmessige utfordringer i Norge. Regjeringen har i 2009 laget en tiltaksplan for realfagsatsinga med tittelen
"Et felles løft for realfagene". Som regjeringen sier: "Bak dette ligger en erkjennelse av at for få unge og studenter velger realfaglige studier, og at prestasjonene i skolen ligger på et for lavt nivå. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke kunnskap og motivasjon for realfagene.

Tiltaksplanen legger vekt på:

Bedre rekruttering til realfag i videregående opplæring og høyere utdanning
Økt interesse for realfag gjennom bruk av gode rollemodeller
Høyere kompetanse i realfag for elever og lærere i grunnopplæringen
Styrket innsats i realfag i UH-sektoren og i forskning."

Spørsmål:

1. Hvilke konkrete tiltak har Nordland fylkeskommune gjennomført for å oppfylle regjeringens tiltaksplan?
2. Hvor store økonomiske ressurser er avsatt for dette for de videregående skoler i Nordland?
3. I hvor stor grad stimuleres elever fra andre programområder til å velge realfagprogram som tilleggsfag?

Franziska Wika
Nordland Venstre

Fylkesråd for utdanning Trud Berg svarte som følger:
Fylkesrådet er enig i at det er stort behov for å styrke kunnskapen om og motivasjon for realfagene i samsvar med regjeringens tiltaksplan. Som en følge av dette pågår i dag arbeid med politisk sak om "Realfaglig satsing 2011 — 2013" som forutsettes behandlet i mars/april. Sammenlignet med andre fylker kommer Nordland svært dårlig ut i antall elever av årskullet som velger full fordypning i sentrale realfag. Når det gjelder karakternivået ligger vi bedre an.

Målet med vår satsing kan derfor være: For det første å øke interessen for og andel elever som velger full fordypning i real- og teknologiske. For det andre å gi realfagsinteressert ungdom en god fremtidsrettet realfagsutdanning som tar høyde for samfunnets og næringslivets krav til kompetanse, fleksibilitet og mobilitet.

Av konkrete tiltak som i dag gjennomføres kan nevnes: kartlegging av skolenes arbeid med real- og teknologifag gjennom målrettede skolebesøk, studiebesøk til universitet og høgskoler for vg3 elever og deltakelse i prosjekt "Fysikken i Fokus", Lektor 2 og First Lego League. Fylkeskommunen har videre støttet gjennomføring av forkurs til ingeniørutdanning og utvikling av realfag på Den Åpne Skolen.

I tillegg må jeg framheve fylkeskommunens kommende satsing på etablering av Newtonrom. Målsettingen vår er her å gi elevene i den videregående skole en realfagsundervisning som er mer praktisk rettet. I 2010 brukte fylkeskommunen anslagsvis 4,5 mill kr på satsingen (derav en betydelig del til forkurs ingeniørutdanning). Når det gjelder 2011 er det avsatt 2, 8 mill kr som fylkeskommunens andel til etablering av Newtonrom ved to videregående skoler. Prosjekt realfaglig satsing er anslått til i overkant av 1,5 mill kr . I tillegg kan det være aktuelt å gå inn med ytterligere midler til realfagssatsing som pr dato ikke er avklart

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**