Høring – tilpassing til et klima i endring

Venstres innlegg i debatten på fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sak 14/11 Høring – tilpassing til et klima i endring – les saksframlegger på NFK.no

Hovedkonklusjonen i denne rapporten er den erkjennelsen at klimaet er i endring og at omfanget av disse endringene avhenger av hvordan Norge og det internasjonale samfunnet klarer å begrense våre klimautslipp. Utredningen handler om konsekvenser av klimaendringene og forslag til tiltak.

Komiteen for kultur og miljø reiste i starten av denne fylkestingsperioden til Svalbard for å lære om klimaproblematikken. På denne studiereisen lærte vi mye om sårbarheten i Nordområdene.

Norge er sårbar overfor klimaendringer på mange områder. Det er hos oss oppvarmingen er forventet sterkest. Arter og økosystemer her vil utsettes for hard press og tilpasningstiltak vil ikke alltid kunne forhindre at verdifulle naturverdier gar tapt.

Næringsinteresser kan komme i konflikt med målet om utslippsreduksjoner. Derfor er det viktig for Venstre å legge vekt på rapportens tilrådninger om petroleumsvirksomhet.

"Det leggjast eit tydelig føre-var-prinsipp til grunn ved vurderinger av ny eller utvida petroleumsaktivitet. Omsynet til skadepotensialet ved petroleumsulykker må særlig vege tungt i vurderinga av om det skal givast løyve til leiting og utvinning i dei sårbare nordområda."

For Lofoten burde svaret falle enkelt. Nei til Oljeboring!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**