Rapport om levekårsmessige forhold for hybelboere i videregående skole

Venstres innlegg i debatten på fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg i sak 09/11 – Rapport om levekårsmessige forhold for hybelboere i videregående skole – Les saksframlegget på NFK.no

Det var Venstre som i en interpellasjon i 2007 fremmed ønsket om en levekårsundersøkelse for hybelboere i videregående skoler i Nordland. Vi er derfor glad for at Fylkesråden bestilte denne rapporten og at den er ferdig i denne valgperioden.

Denne rapporten gir oss svar på mange spørsmål og vil bli en viktig veileder for å sette inn målrettede tiltak, både fra skolenes side og i et folkehelseperspektiv.

Venstre håper at kommunene blir utfordret å gi tilbud til ungdommer i videregående skoler. Vi opplever ofte at kommunene er flinke til å ta ansvar for elever på barne- og ungdomstrinn, men fraskriver seg ansvar for elever i videregående opplæring fordi de mener at dette er fylkeskommunens ansvar. Men kommunene må behandle elever i videregående som borgere ellers. Hybelboere må kunne delta i kulturelle fritidsaktiviteter kommunene kan tilby som kulturskolene.Problemene i forhold til kulturskolene er de lange ventelistene og at det derfor kan være vanskelig å ta inn elever fra andre kommuner.

Venstres oppfordring er derfor at fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene for å bedre kårene til hybelboere.

En ting denne rapporten dessverre ikke ga meg svar på er hvor mange elever som har lønnet arbeid og hvordan dette innvirker på skolearbeid.
I fylkestinget juni 2008 stilte jeg følgende spørsmål til Fylkesråd for utdanning:
Hva er Nordland Fylkeskommunes holdning til omfanget av skoleelevers arbeidsaktivitet utenom skoletid. Fylkesråden svarte at denne problemstillingen ville bli nærmere belyst i denne undersøkelsen.

Jeg håper at vi kan gjøre en analyse av dette til et senere tidspunkt.

Det som bekymret meg mest etter å ha lest denne rapporten, er, at elever og spesielt hybelboere har det vanskelig å søke hjelp for psykiske helseplager. Psykologtilgang på skolene vil avhjelpe dette problemet i stor grad. Også for fysiske helseplager er det vanskelig å få hjelp til. Dette skyldes i stor grad at elevene ikke ha byttet til ny fastlege etter at de flyttet på hybel. Å bytte fastlege er ikke uproblematisk. Disse elevene mister muligens sitt fastlegetilbud i hjemkommunen. Dette bør undersøkes og elever som bor på hybel må informeres om det tilgjengelige hjelpeapparatet de kan henvende seg ved både fysiske og psykiske helseplager. Det er mulig at systemene her bør endres.

Denne rapporten er et viktig verktøy for å kunne sette inn tiltak til det beste for våre elever i den videregående skolen.

Franziska Wika
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**