Per, du dikter!

Arbeiderpartiet og Venstre står ganske nær hverandre når det gjelder ønsket om gode og varme velferdstjenester. Det er en lang historisk linje nasjonalt, men det gjelder også i en rekke spørsmål i dag lokalt. Vi er enige om at dette er et offentlig ansvar, men Venstre er vel mer åpne for et samspill med frivillige og private når det gjelder selve utførelsen av tjenestene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Så jeg er litt forundret over at Arbeiderpartiet hamrer løs på et parti som de nok trenger for å få flertall for et sterkt offentlig velferdsengasjement. Men dem om det.
Mitt ærend her er bare å slå fast at det er helt feil når Per Svenningsen hevder at sykehjemmenes fremtidige utvidelsesmuligheter er tapt, og at det er fri diktning når han hevder at jeg har holdt opplysninger om problemene med å få kjøpt tilleggsareal til Feviktun for meg selv.
For å ta det siste først: Et enstemmig kommuneplanutvalg hadde foreslått å avsette arealet ved Feviktun, det James Førde eier, til offentlig formål. I gjeldende kommuneplan er det avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål). Vi gjorde dette fordi vi visste det var en dialog på gang om å kjøpe arealet. To arbeidsdager før kommunestyret i oktober skulle behandle og sende kommuneplanforslaget på høring, mottok vi en mail fra James Førde der det sto: " Det vises til den dialog jeg gjennom de to siste år har hatt med Grimstad Kommune hvor forhold rundt nevnte eiendommer forsøkt avklart. Inntil disse forhold er avklart, bes det om at min eiendom opprettholdes som i gjeldende kommuneplan".
Jeg informerte kommunestyret om dette, og Fremskrittspartiet foreslo da at: "Arealet til James Førde inntil Feviktun beholder dagens formål." Det ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer. Jeg tror det er klokt å forstå dette vedtaket som et ønske fra kommunestyreflertallet om å ha en god prosess med grunneieren, og ikke slik at man ga opp ønsket om å sikre Feviktun areal til framtidig utvidelse. Kommuneplanutvalget er oppmerksomt på dette, og saken ble senest diskutert i vårt februarmøte. Det kan godt hende at den endelige kommuneplanen vil avsette området til offentlig formål, men det er altså et ønske fra et stort flertall om å få til en løsning som også er bra for grunneieren.
Arbeiderpartiet er godt kjent med dette. Det er derfor synd at partiets ordførerkandidat dikter opp en annen saksgang, der jeg skal ha unnlatt, ja rett og slett "ikke ønsket" å ta saken opp. Dette er og blir fri diktning fra Svenningsens side.
Når det gjelder eiendommen Egra som mulig areal for framtidig utvidelse av Frivolltun, er heller ikke denne muligheten tapt. Vi har en god dialog med Sørlandet sykehus i mange saker. Sykehuset har holdt oss orientert om status for Egra, som altså ikke er solgt, men for tiden leid ut til Link som driver asylmottaket. Aust-Agder fylkeskommune har dessuten tilbudt oss å kjøpe tidligere Frivoll videregående skole, som også ligger inntil Frivolltun.
Fordi Arbeiderpartiet nekter å ta inn over seg at kommunestyreflertallet har vedtatt å bygge Landviktun med 16 tilrettelagte omsorgsboliger, foreslo partiet i 2011-budsjettet å bruke pengene på kjøp av areal. Hadde Arbeiderpartiet fått flertall for det, hadde kjøp av tomter som ikke skal brukes på mange år gått på bekostning av et nytt, godt omsorgstilbud som kan stå ferdig om to år, særlig tilrettelagt for de mange eldre med demenssykdom.
Vi andre prioriterte omsorg først. Så skal vi nok få flertall for å sikre de nødvendige arealene for å kunne utvide sykehjemmene også, til riktig tid og riktig pris.

Hans Antonsen (V)
Ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**