Venstre fikk flertall for sitt forslag om kommunedelplanen

Formannskapet gikk fredag inn for Venstres endringsforslag i 2. gangs behandling av Kommunedelplanen (sentrumsplanen). Forslaget innholder fire hovedpunkter:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. I planen settes det av arealer til intensiv husdyrproduksjon, område ved Stormoen skytterbane anbefales.
2. I planen settes det av større arealer til næringsformål øst og nord for Alvdal Skurlag, blant annet knyttet til vegomleggingen Skurlaget/Kveberg.
3. Storsteigen videregående skole sikres større arealer for videreutvikling av skolen, blant annet for utbygging – Prestegården innlemmes til bruk for offentlige formål med særlig vekt på skole.
4. I planen må definisjonen av Alvdal sentrum tydeliggjøres til å omfatte områdene fra Grindegga i sør til og med Statoil i nord. Innenfor dette området må planen fokusere langt sterkere på riksveg 3 sine funksjoner hvor effektiv framkommelighet, økt trafikksikkerhet og reduksjon av riksvegens barrierevirkninger, settes i høgsetet. Fokuset på fortetting må forsterkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**