FOLK FØRST

Ethvert parti har en ideologisk grunnholdning til samfunnet og samfunnsutviklingen. Venstre har holdt på sitt idegrunnlag fra partiet ble stiftet i 1884 og fram til i dag. Vi setter “Folk først,”skirver Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget, Andre N. Skjelstad i en kronikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kronikk av Andre N. Skjelstad – Venstres 1. kandidat til fylkestinget i Nord-Trøndelag

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

I den store lokaldemokratiundersøkelsen sier seks av ti innbyggere at særinteresser får og lobbyister får gjennomslag i kommunen på bekostning av den enkelte innbyggers interesser. "Folk først" er et klart signal om at Venstre setter innbyggere foran utbyggere og borgere foran byråkrati. Dette er også en skarp og liberal replikk til stoltenbergske bekymringer om hvem som skal stå opp for reglene når de får konsekvenser for enkeltmennesker. Det er her Venstre har en viktig rolle. For Venstre er menneskene viktigere enn systemene.

Venstre har grunn til å løfte blikket offensivt og positivt mot høstens kommune- og fylkestingsvalg. Det liberale sentrum representerer en god politikk for den enkelte og for samfunnet — enten det er kommunalt, regionalt eller nasjonalt. Venstres verdiståsted er utgangspunktet for hovedsakene som vil bli avgjørende for Norge i årene som kommer.

De viktigste sakene for Venstre er:
* En skole for kunnskap og like muligheter
* Et klimavennlig samfunn
* Et kreativt og nyskapende Norge
* Varm velferd når du trenger det

Venstre i Nord-Trøndelag er klar til å følge opp Venstres satsninger ved høstens fylkestings-valg.

En skole for kunnskap og like muligheter
Venstre vil prioritere et kunnskapsløft for lærere som er ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det politiske ansvaret for innholdet i den videregående skolen ligger på et regionalt nivå. Derfor vil Venstre ha en målrettet satsning på læreren. Vi vil øke læreryrkets anerkjennelse gjennom å satse på kunnskapsrike lærere som er trygge voksne. Venstre foreslår å innføre et målrettet videreutdanningsprogram for lærere i Nord-Trøndelag gjennom å innføre et kompetanseår, og vi vil drive et aktivt og målrettet arbeid for å rekruttere de best kvalifiserte lærerstudentene fra utdanningsinstitusjonene. La meg også ta med at Venstre vil sikre gode oppfølgingsprogrammer for skoleledere, og øke antallet lektorer i den videre-gående skolen, særlig innen realfag og språkfag.

Et klimavennlig samfunn
Klimaendringene og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn like gode muligheter som vi selv har hatt. Venstre vil derfor at Nord-Trøndelag skal bli et foregangsfylke innen klima- og miljøtenkning, blant annet gjennom en sterkere satsning på ENØK-tiltak. Offentlige virksomheter må stille miljøkrav og i større grad benytte miljøkriterier når de gjør sine innkjøp. Utslippene av klimagasser fra transportsektoren er stor. Venstre vil møte denne utfordringen gjennom å legge til rette for hurtigtog mellom Steinkjer og Trondheim, stimulere til bruk av biodrivstoff og legge til rette for flere elbiler i fylket.

Et kreativt og nyskapende Norge
Nord-Trøndelag har en lav næringsindeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. Venstre vil ha et samfunn med en dynamisk økonomi som skaper så mange jobbmuligheter som mulig. Derfor vil Venstre utvikle konkurransedyktig næringsarealer for et mangfoldig næringsliv over hele fylket og arbeide for å forsterke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Venstre vil utarbeide en egen gründerepakke i Nord-Trøndelag hvor vi sikrer en enkel tilgang på veiledningskompetanse og lav regnskapsføringskostnad for nyetablerere.

Varm velferd når du trenger det
Venstres hovedmål for helse- og sosialpolitikken er å forbygge sykdom, sosiale problemer og å gi befolkningen nødvendige helsetjenester. Venstre vil fornye velferdssamfunnet gjennom å fremheve enkeltmenneskets rettigheter og plikter, samtidig som det offentliges ressurser skal brukes til fordel for dem som trenger det mest. Derfor vil Venstre i Nord-Trøndelag opprettholde to sykehus med fødeavdeling og akuttmottak i fylket.

For Venstre er mennesker viktigere enn systemer. Varm velferd handler om pasienten og dem som gir pleie og omsorg, ikke om stykkprisfinansiering og helseforetak. Vi snakker om kommende generasjoner når andre snakker om klimautfordringene. Vi snakker om læreren når andre fokuserer på rundskriv, regler og bygninger. Vi løfter fram gründeren når andre snakker om virkemiddelapparat. Venstre prioriterer folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**