Vern av naturområder i Kvithei

I forslaget til kommuneplan for 2012-2022 ligger det inne planer om videre utbygging av området Kvithei ved Hålandsmarka. Sola Venstre var på befaring i området i juni i fjor fordi vi var bekymret for at en utbygging av området ville føre til stor skade både på kystlynglandskapet, men også på et damområde hvor man ved flere tilfeller hadde sett salamandere. Høringsfristen for kommuneplanen 2012 – 2022 er nå i april og Sola Venstre ser med uro på den planlagte utbyggingen av Kvithei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I år har man flere bekreftete syn av salamandere i den såkallte salamanderdammen. I tillegg så vi med selvsyn i fjor i hvor stor utstrekning kystlynglandskapet ville bli ødelagt av utbyggingen som er planlagt. Den nye naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2009 skulle stoppe tapet av biologisk mangfold. Nye reguleringsplaner kan ikke se bort fra disse bestemmelsene. I lovens paragraf 4 slås det fast at man innen naturtypers naturlige utbredelsesområde skal ivareta artsmangfoldet og de økologiske prosesser som finnes der. det gjør man ikke ved å bygge privatboliger i Kvitheiområdet.

Det er opprettet en egen gruppe på Facebook hvor beboere i området har engasjert seg mot utbyggingen. Mer informasjon om saken finner man ved å besøke siden deres “Vern av Kvithei”

 Vern av Kvithei

Vern av Kvithei

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**