Spesialpedagoger skal arbeide med elever — ikke papir

Fredag la kunnskapsminister Kristin Halvorsen frem den første stortingsmeldingen om spesialundervisning i skolen siden 1998. Dessverre er ikke meldingen tydelig nok på behovet for å flytte den spesialpedagogiske kompetansen bort fra kontorene og ut på den enkelte skole. Venstre vil at spesialpedagogene skal arbeide med elever — ikke papir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Spesialpedagogene må arbeide nærmest mulig elevene, mener Martine Lindh Løkke. – For Venstre er det avgjørende å sikre tilstrekkelig antall spesialpedagoger som er nær elevene hver eneste dag – ikke at disse sitter på et eller annet kontor. Det bør inn som et bærende prinsipp i skolene i Sarpsborg, fortsetter hun.

Venstre sentralt vil forslå en omfattende endring av PP-tjenesten, kombinert med en egen rekrutteringsplan for å sikre mange nok spesialpedagoger. Målet er å sikre flere spesialpedagoger i skolene. Dette er i tråd med Sarpsborg Venstres valgprogram, som raskere vil fange opp psykososiale problemer ved å etablere sterke miljøteam på hver skole.

Fjern byråkratiet
– Jeg kan heller ikke se at meldingen adresserer problemstillingen knyttet til det omfattende byråkratiet det er å få til et vedtak om spesialundervisning på en god nok måte. Slik det er nå kan det ta flere år for å få fastsatt en diagnose. Jeg er helt enig med kunnskapsministeren at det er viktig med tidlig innsats, men da må vi også legge til rette for en slik innsats. Det handler om å bygge ned byråkratiet og sikre at spesialpedagogene er nærmest mulig eleven, sier Margrethe Motzfeldt.

Alle må være faglærte
– Vi må ha som mål at alle assistenter skal være faglærte, fortsetter Løkke.
– Det er utvilsomt viktig å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen, men jeg er svært skeptisk til den stadig økende bruken av ufaglærte assistenter. Jeg vil understreke at kvalifisert pedagogisk personale skal ha ansvaret for det som skjer i undervisningssituasjonene — ikke ufaglærte assistenter.

Margrethe N. Motzfeldt og Martine Løkke

Foto: Østfold Venstre

– Det er helt nødvendig å se på hvordan vi kan sikre at assistentene i større grad har en relevant fagutdanning, for eksempel som barne- og ungdomsarbeider, når de skal assistere i klasserommet. Målet må være at alle assistenter i skolene skal være faglærte, avslutter Margrethe Motzfeldt og Martine Lindh Løkke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**