Kommentar: Venstre setter folk først

Politikk handler om samfunnsutvikling og enkeltsaker, skriver Per A. Thorbjørnsen i Rogalands Avis. Thorbjørnsen skriver om partienes landsmøter, og forteller om to velferdssaker han satte fokus på da Venstre avholdt landsmøte sist helg: Helsevernet for psykisk utviklingshemmede og den akutte faren for nedleggelse av Hiimsmoenkollektivet for unge med alvorlige rusproblemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Kenneth Gjesdal

Det er politisk landsmøtetid. På Venstres landsmøte i Trondheim forrige helg arbeidet Venstre-folk fra Rogaland for små og store saker — viktige for fylket og storbyområdet på Nord-Jæren.
Politikk handler om samfunnsutvikling og enkeltsaker. Jeg deler her to av sakene jeg tok opp med Rogalands Avis’ lesere. To velferdssaker.

Regjeringen dobbeltkommuniserer
Men av høflighetshensyn hører det med å avlegge regjeringspartiene en visitt. De er ikke til å forstå seg på. De er for lokale sykehus — de er imot lokale sykehus, de fører en streng asylpolitikk— noen er imot en streng asylpolitikk, de er for å legge ned fødeavdelingen på Eid — de er visstnok imot, de er for datalagringsdirektivet — de er imot datalagringsdirektivet, de er for monstermaster — de er imot, de er for oljesandprosjekt i Canada — de er imot. Og slik kan vi liste opp.
De politiske motsetningene hagler, men i regjering sitter de. Enten er det statsråder som står mot hverandre, eller så er det konflikt mellom regjeringen og de rødgrønne på Stortinget, eller så er det avstand mellom det sentrale og det lokale politiske miljø. Det er nesten slik at ethvert politisk tema eller sak kommer ut med to ulike politiske synspunkter fra regjeringen. Nevn et problem, en utfordring. Regjerings- partiene gir deg svar — nesten alltid mange ulike svar. Alltid en helgradering. De er i ferd med å sette verdensrekord i å dobbeltkommunisere.

Høyres liberale havari

Det underligste av alt er i grunnen at Høyre det siste året har fosset fram på meningsmålinger. De har vunnet på uklar rødgrønn politikk. Nasjonalt sitter de stort sett på gjerdet. I den eneste saken de måtte vise fram hva de faktisk mente, gikk de helt vill ideologisk. Høyre stemte for datalagringsdirektivet og innskrenker dermed menneskenes frihet. Høyre valgte å bruke sin innflytelse til å hjelpe Arbeiderpartiet i sin overvåkingsiver. Sånn kan det gå. Norsk politikk er ikke helt å forstå seg på for tiden.

Velferdpolitiske utfordringer
Men jeg lovet to enkeltsaker. Eldreomsorgen er all kommunal helsepolitikks mor. Det er helt grunnleggende at omsorgen for de syke eldre er god. Det arbeider Venstre med hver dag. Det handler om kvalitet, kompetanse og tilstrekkelige plasser i dag. Det handler om å planlegge framtidens behov nå. Det er også andre deler av velferdssamfunnet Venstre løfter fram.

For det første: Vi må sikre videreutvikling av helsevernet for psykisk utviklingshemmede, slik at den ikke framstår som den glemte reform. Situasjonen i mange kommuner er urovekkende i forhold til hvor langt reformen er implementert slik intensjonen var. Det er åpenbare utfordringer på støtteordninger blant annet til differensierte boliger og til bedre tjenesteutvikling.
Disse forholdene har forsterket seg de siste dagene hvor Stavanger kommune, ifølge Dagbladet, i en enkeltsak har brutt diskrimineringsloven på vesentlige områder, ifølge likestillings- og diskrimineringsombudet.

Helsevernet for psykisk utviklingshemmede

Saken har vært kjent i lang tid: En bruker av de kommunale tjenestene for psykisk utviklingshemmede og som bodde i et bofellesskap fikk tildelt kommunal selvbyggertomt. Da kommunen oppdaget at det var behov for et omfattende tjenestetilbud i hjemmet ble tilbudet om tomten trukket tilbake.
Likestillingsombudet skal hevde at kommunen brøt diskriminering- og tilgjengelighetslovens § 4 da «tildelingen av selvbyggertomt ble omgjort med den begrunnelse at han mottar kommunale hjelpetilbud.»

Illustrasjonsbilde sosialt ansvar

Foto: Microsoft

Det er en svært alvorlig ripe i lakken til Stavanger kommune. Det er alvorlig å bryte loven. Kommunen må selvsagt rydde opp både i forhold til enkeltsaken og i forhold til selve selvbyggerordningen. Noe av begrunnelsen hviler hos statsråd Lysbakken som i høst fastslo at alle utviklingshemmede har rett til å bo hvor de vil og der få det tjenestetilbud de har krav på. Dette medfører store omfattende endringer i forhold til kommunens tilretteleggelse av boliger. Det er av avgjørende betydning at vi får bekreftet at dette er regjeringens politikk. For dette er først og fremst spørsmål om mer penger til kommunene.
Reformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU-reformen) ble vedtatt i 1991. Siktemålet var å gi normalisering og standardheving av bo- og tjenestetilbud og levekårene. Venstre krever nedsettelse av en kommisjon som viser i hvilken grad vi har nådd de ambisiøse målsettingene i reformen og levekårene for den aktuelle gruppen og deres pårørende.

Hiimsmoenkollektivet nedlegges?

For det andre: Den ideelle stiftelsen Hiimsmoenkollektivet i Rogaland med 20 behandlingsplasser for unge med alvorlige rusproblemer står i akutt fare for å bli nedlagt. Kollektivet har eksistert i snart 30 år og oppnår gode behandlingsresultater. Det tar minst fem år å bygge opp en institusjon. Det er tar noen måneder for regjeringen å den legge ned.
Årsaken til at kollektivets eksistens står i fare er å finne i anbudssystemet. Det er en ting at noen institusjoner vinner og andre taper. Noen helt annet er det når vinnerne taper midt i en periode. Statlige institusjoner får fast driftstilskudd. De ideelle får pengene knyttet til innleggelser. Innleggelse kan variere og det kan være ulike grunner for at søknadsmassen tidvis kan gå ned. Men når inntektsordningen medfører at det må iverksettes permisjoner i et stort omfang, er det noe alvorlig i veien med anbudssystemet. Dagens unge narkomane og dets pårørende har ikke råd til å miste Hiimsmoen. Alle som kjenner fagfeltet vet at det åpenbart er en gruppe ungdommer som har behov for det tilbudet Hiimsmoenkollektivet gir, og at det er endringer i Bufetats organisering som gir problemene. Regjeringen må gjøre noe. Fort.

Venstre vokser
Noen meningsmålinger viser solid oppslutning for Venstre. Vi fikk 8,4 prosent i Stavanger Aftenblad sist uke i Stavanger, og 6,2 prosent i en nasjonal måling i Nationen/Klassekampen nå lørdag:

Venstres landsmøte 2009, middag, kveld

Foto: Steinar Haugsvær

Valgforskernes vurderinger er interessante. Frank Aarebrot: «Datalagringsdirektivet har fenget politikerne mer enn folk flest. Men de som bryr seg om saken, går til Venstre.» Hanne Marthe Narud: «Det nylig avholdte landsmøtet bidro til å vise et fordelaktig bilde av partiet. Venstre fikk fokusert på egen politikk.»
Venstre skal vise fra sitt sterke engasjement å sette menneskene foran systemene når disse ikke virker. Venstre setter folk først.

Denne kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis her>>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**