Styrk retten til papirløse innvandrere!

Venstre fremmer forslag til uttalelse fra fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Antall personer som oppholder seg uten papirer i Norge er usikker. Statistisk sentralbyrå har anslått et tall på ca. 18.000 migranter. Disse menneskene mangler grunnleggende rettigheter. Mange europeiske land har funnet løsninger som regulerer forholdene for papirløse flyktninger. Dette må også Norge følge opp. Asylpolitikk må ta hensyn til mennesker som har beskyttelsesbehov. Derfor trenger Norge en human asylpolitikk.

Det råder fortsatt usikkerhet rundt papirløses tilgang til helsehjelp og deres rettigheter. Legeforeningen har uttalt at leger må kunne yte hjelp uten å måtte gjøre dette i skjul. Den uavklarte situasjonen for papirløse skaper press på ansatte i helsevesenet og frivillige organisasjoner, som møter denne utfordringen i daglig praksis.

For å endre situasjonen for papirløse innvandrere har Nordland Fylkesting følgende innspill:

at det foretas en menneskerettslig analyse av situasjonen for papirløse i Norge
at det vurderes når det bør gis permanent oppholdstillatelse for langtidsboende i Norge ut fra ulike modeller i europeiske land
at praksis for omgjøringsadgang gjennomgås for å se om nye fakta vektlegges i tilstrekkelig grad
at det gjøres nødvendige endringer i lovteksten slik at barnerettslige perspektiver blir tilstrekkelig ivaretatt
at også de som oppholder seg ulovlig i landet får rett til helsehjelp utover akutthjelp når det er nødvendig for å unngå alvorlige konsekvenser for personen selv eller andre
at det vurderes å gi mulighet for dem som søker om beskyttelse, til å endre sin søknad om oppholdstillatelse etter Utlendingslovens kapittel 3 (arbeidsinnvandring)
at saksbehandlingstiden for asylsøkere blir sterkt forkortet
at Norge jobber for at FNs barnekonvensjon får en egen klagenemd, slik at rettighetene til barn på flukt blir respektert på tvers av landegrensene, både i og utenfor Schengen
sørge for at asylsøkere gis mulighet til, og oppfordres til, å arbeide mens søknaden behandles
at mindreårige som har levd uten gyldig oppholdstillatelse må få en ny selvstendig vurdering av sin sak når de når myndighetsalder

Franziska Wika

Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**