Nytt Nydalskryss må bygges som en del av Oslopakke 3

Rv 150, store ringvei, rett gjennom bydelen vår er en kilde til svært mye støy og luftforurensing. Et nytt Nydalskryss i tunnel mellom Storokrysset og Nydalsbroen er nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ring 3 er en viktig samferdselsåre men også en kilde til svært mye støy og luftforurensing. Et nytt Nydalskryss vil innebære at veien i stor grad legges i tunnel mellom Storokrysset og Nydalsbroen. Dette er nødvendig for trafikkavviklingen og planene er en del av Oslopakke 3. Nydalskrysset er en prioritert sak for miljøpartiet Venstre — og er viktig for hele Nordre Aker.

En rapport fra 2006 om trafikkutviklingen i Nydalen-området beregnet at trafikken skulle øke med 38 % fra 32.000 til 43.000 biler per døgn. Den største økningen var forventet mellom Nydalen og Ring 3, hvor også trafikken er størst i dag. Senere er anslagene for forventet befolkningsvekst i Nydalen økt betydelig. Trafikktallene er derfor sannsynligvis for lave.

Krysset er helt nødvendig og vil ha positive virkninger på mange måter:
• Økt tilgjengelighet til Nydalen. Behovet blir enda større når befolkningen i Nydalen i følge SSB er antatt nesten å skulle tredobles til 7000 personer i 2020.
• Betydelig redusert luft- og støyforurensning for Nydalen og for Grefsen. Et lokk over Ring 3 i forbindelse med krysset vil også kunne gi en bedre sammenheng mellom disse områdene og være et heldig bymessig grep.
• Bedre fremkommelighet og mindre kødannelse på Ring 3. Det vil også gi mindre kø på tilførselsveier og avkjørselsveier, blant annet Maridalsveien og Tåsenlokket, og avlaste Storokrysset og Grefsenveien.
• Mindre gjennomkjøring i mange andre boliggater
• Gi rom for kollektivfelt langs ring 3 og dermed et bedre kollektivsystem.

Uten et nytt Nydalskryss får vår bydel enda lengre køer og store problemer med trafikkavviklingen. Køene vil gi tilbakeblokkering og problemer i nye kryss og gater som ikke har avviklingsproblemer i dag. Dette understreker behovet for å realisere et nytt Nydalskryss så snart som mulig.

Tåsentunnelen var et løft for vår bydel. Nytt Nydalskryss blir et tilsvarende. Oslo og Nordre Aker Venstre vil arbeide hardt for at krysset sikres finansiering og realiseres.


Les også artikkel i dittOSlo her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**