Friområdet på Vaulen må innløses

Venstre har fått full oppslutning om at hele Vaulen nå bør innløses og opparbeides til friområde. Det er Norges Statsbaner AS/Rom Eiendom AS som i dag leier ut eiendommen til næringsformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Området har et areal på ca 22 305 m2 og er pr. dato allerede regulert til friområde. Eiendommen støter til det øvrige område på Vaulen som er en del av Vaulen badeplass.

Da kommunalstyret for byutvikling nylig fikk seg forelagt sak om en mindre dispensasjon på området benyttet Venstres Helge Solum Larsen anledningen til å fremme forslaget om at hele området må på prioriteres innløst.
-Områdene på nedsiden av jernbanen på Vaulen er utrolig viktige deler av grøntstrukturen vår. Her må vi sikre at rekreasjonformålene står i sentrum. Vi trenger alle de regulerte arealene opparbeidet til friområde med den befolkningsveksten som kommer i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes, og spesielt i Jåttåvågen.

Dette var Venstres tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt:

"Det forutsettes at dispensasjonen ikke fører til verdierstatting ved innløsning.

Kommunalstyret for byutvikling ber Utbyggingsavdelingen og friområdeprosjektet om å starte prosess for å sikre innløsning og opparbeidelse av de regulerte friområdene i tråd med reguleringsplan 1949, vedtatt 19.12.2003."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**