Innlegg i debatten – Fylkestingssak 49/11 Sluttrapport for verdiskapningsprogram “Den verdifulle kystkulturen i Nordland”

Jeg vil rette fokus på verdiskapning som ikke i penger, men som fører til økonomisk vekst
– Miljømessig verdiskapning
– Sosial verdiskapning
– Kulturell verdiskapning
Dette fører til økonomisk verdiskapning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Verdiskapningsprogram for kulturminner er et pilotprosjekt i det nasjonale verdiskapningsprogrammet. Saken er en skikkelig gladsak.

11 kommuner har vært med og nærmere 100 prosjekter har fått finansiering gjennom prosjektet.
Programmet har bidratt til en god kombinasjon av bruk og vern, nye selskaper har blitt etablert og særlig

Musikk, kultur, noter

Foto: Microsoft

kvinnelige gründere har realisert sine forretningsplaner. Den har også skapt nettverk og tilført kunnskap og kompetanse. Ikke minst har prosjektet ført til holdningsendringer.

Kystpartiet gjorde komiteen oppmerksom på eldrerådets viktige innspill i saken. Derfor utarbeidet vi et nytt pkt 6:
– Det er viktig at våre kulturperler er synlige fra veinettet og skipsleire. Tilgroingsproblematikken må derfor vies større oppmerksomhet.

Nordlandsforskning sier i sin evaluering av prosjektet:
Dei vellykka møta har skapt arbeidsformer som sprenger barrierar; mellom forvaltningsnivå, mellom sektorar og mellom ulike delar av verkemiddelapparatet. Når ulike kompetansar blir brakt saman, skaper det ei ny, felles forståing. Å skape ei felles forståing krever nærhet og utvikling av felles språk. Føresetnaden for dette er at de i deltakande aktørar investerer tid og vilje til å få dette til. Når aktørar frå ulike arenaer møtest med ulik kompetanse og ulike utgangspunkt, men med eit felles mål, blir det utvikla nye og innovative arbeidsformer.

La dette bli praksis i mange nye prosjekter!

Franziska Wika
Nordland Venstre
10.04.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**